Danh sách các bài viết Network

17.05.19 04:49 PM Nhận xét Bởi Anln

- Giới thiệu tổng quan về hệ thống mạng

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-mang-may-tinh

- Cấu hình tổng hợp hệ thống mạng 

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/cau-hinh-tong-hop-he-thong-mang

- Giới thiệu cơ bản về Router, đặt mật khẩu, khôi phục mật khẩu cho Router

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-co-ban-ve-router

- Giới thiệu cơ bản về Switch Cisco 

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/tong-hop-cau-hinh-switch-cisco

- Giới thiệu về nền tảng của truyền thông và giao thức TCP/IP

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/tcp-ip-hoat-dong-nhu-the-nao

- Giới thiệu về tầng Netwok Access

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-tang-network-access

- Giới thiệu về công nghệ Ethernet

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-cong-nghe-ethernet

- Giới thiệu về tầng Internet

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-network-layer

- Giới thiệu về địa chỉ IP và VLSM

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-dia-chi-ipv4

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-chia-mang-con

- Giới thiệu về tầng Transport

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-tang-transport

- Giới thiệu về tầng Application

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-tang-ung-dung

- Giới thiệu về công nghệ VLAN

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-vlan

- Giới thiệu về Inter-VLAN

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-inter-vlan

- Giới thiệu về Scaling Networks

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-scaling-networks

- Giới thiệu về VTP, STP

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/vtp

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/lan-redundancy-stp

- Giới thiệu về công nghệ Etherchannel

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/cong-nghe-ethernet-channel

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/etherchannel-fundamentals

- Giới thiệu về giao thức ACL

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/access-control-list

- Giới thiệu về giao thức NAT

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-giao-thuc-nat

- Tổng quan về định tuyến

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/tong-quan-ve-dinh-tuyen

- Giới thiệu về giao thức Định tuyến tĩnh

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-dinh-tuyen-tinh

- Giới thiệu về giao thức định tuyến động: RIP, OSPF, EIGRP

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/giao-thuc-dinh-tuyen-rip-phien-ban-2

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/link-state-ospf

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-giao-thuc-eigrp

- Giới thiệu về Redistribute

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/redistribute

- Giới thiệu về DHCP

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-dhcp

- Giới thiệu về VPN

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/gioi-thieu-ve-mang-rieng-ao-vpn

- Công nghệ mạng không dây

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/cong-nghe-mang-khong-day

- Công nghệ WAN

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/cong-nghe-wan

- Giới thiệu về PPP

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/ppp

- Giới thiệu về Frame Relay

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/frame-relay

- Route Map

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/cau-hinh-route-map-tren-switch-3750

- Qos

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/quality-of-service

 - Cấu hình Policy based Routing (PBR)

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/cau-hinh-policy-based-routing-pbr

- Cấu hình hệ thống mạng IPv6

  https://www.daihockhonggiay.com/blogs/post/cau-hinh-he-thong-mang-ipv6

Anln

Chia sẻ -