Cấu hình hệ thống mạng IPv6

03.05.19 02:34 AM Nhận xét Bởi Anln

Sơ đồ hệ thống mạng giả lập chạy IPv6


1. Cấu hình IP cho 2 PC và Server

PC0

Server IP

IP Address: 2000::A

IP Address: 2008::8

Subnet Mask:96

Subnet Mask:96

Default Getway:2000::1

Default Getway: 2008::1

DNS Server: 2008::8

DNS Server: 2008::8

PC1

Chỉnh DNS On

IP Address: 2001::B

Resource RecodeName: google.com

Subnet Mask:96

Address: 2008::8

Default Getway:2001::1

Chọn Add

DNS Server: 2008::8

 

2. Cấu hình Switch 

a. Cấu hình cơ bản Switch

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname SW0

SW0(config)#line console 0

SW0(config-line)#password cisco

SW0(config-line)#login

SW0(config-line)#exit

SW0(config)#line vty 0 4

SW0(config-line)#password cisco

SW0(config-line)#login

SW0(config-line)#exit

SW0(config)#ban motd "XINCHAO"

SW0(config)#enable secret cisco

b. Cấu hình VLAN

SW0(config)#vlan 10

SW0(config-vlan)#name IT

SW0(config-vlan)#Vlan 20

SW0(config-vlan)#name Sale

SW0(config-vlan)#exit

SW0(config)#interface range f0/1-10

SW0(config-if-range)#switchport access vlan 10

SW0(config)#interface range f0/11-20

SW0(config-if-range)#switchport access vlan 20

SW0(config-if-range)#exit

SW0(config)#int f1/1

SW0(config-if)#switchport mode trunk

SW0(config-if)#end

SW0#wr (lưu lại cấu hình)

3. Cấu hình Router R1 (Chưa cần đưa cổng WIC-2T)

a. cấu hình cơ bản

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1

R1(config)#line console 0

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#banner motd "XINCHAO"

R1(config)#enable secret cisco

b. Cấu hình Sub interface (nhiều IP gateway trên một cổng)

R1(config)#ipv6 unicast-routing

R1(config)#int f0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface f0/0.10

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

R1(config-subif)#ip address 2000::1/96

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface f0/0.20

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

R1(config-subif)#ip address 2001::1/96

R1(config-subif)#exit

c. Cấu hình định tuyến động (RIPng)

R1(config)#ipv6 router rip R1

R1(config-rtr)#redistribute connected metric 1

R1(config-router)#end

R1#wr

d. Cấu hình IP cho cổng bên ngoài

R1(config)#interface f0/1

R1(config-if)#ip address 2002::1/96

R1(config-if)# ipv6 rip R1 enable

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#exit

4. Cấu hình Router CORE

a. cấu hình cơ bản

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Router>enable

Router(config)#hostname CORE

CORE(config)#line console 0

CORE(config-line)#password cisco

CORE(config-line)#login

CORE(config-line)#exit

CORE(config)#line vty 0 4

CORE(config-line)#password cisco

CORE(config-line)#login

CORE(config-line)#exit

CORE(config)#banner motd "XIN CHAO"

CORE(config)#enable secret cisco

CORE(config)#ipv6 unicast-routing

b. Cấu hình định tuyến động (RIPng)

CORE (config)#ipv6 router rip CORE

CORE (config-router)#exit

CORE #wr

c. cấu hình IP cho các cổng

CORE(config)#int f0/0

CORE(config-if)#no shutdown

CORE(config-if)#ipv6 address 2002::2/96

CORE(config-if)#ipv6 rip CORE enable

CORE(config-if)# ipv6 rip CORE default-information originate

CORE(config-if)#exit

CORE(config)#interface f0/1

CORE(config-if)#no shutdown

CORE(config-if)#ipv6 address 2006::A/96

CORE(config-if)#exit

d. Cấu hình đường định tuyến mặc định (Default Root)

CORE(config)#ipv6 route ::/0 2006::1

5. Cấu hình Router ISP

a. cấu hình cơ bản

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname ISP

ISP(config)#line console 0

ISP(config-line)#password cisco

ISP(config-line)#login

ISP(config-line)#exit

ISP(config)#line vty 0 4

ISP(config-line)#password cisco

ISP(config-line)#login

ISP(config-line)#exit

ISP(config)#banner motd "XIN CHAO"

ISP(config)#enable secret cisco

ISP(config)# ipv6 unicast-routing

b. đặt IP cho các cổng

ISP(config)#interface f0/0

ISP(config-if)#ipv6 address 2006::1/96

ISP(config-if)#no shutdown

ISP(config-if)#exit

ISP(config)#interface f0/1

ISP(config-if)#no shutdown

ISP(config-if)# ipv6 address 2008::1/96

ISP(config-if)#exit

c. Cấu hình đường định tuyến tĩnh

ISP(config)#ipv6 route 2000::/96 2006::A

ISP(config)#ipv6 route 2001::/96 2006::A

ISP(config)#end

ISP#wr

  • Dùng lệnh Show vlan để kiểm tra vlan trên Switch
  • Dùng lệnh Show run để xem những cấu hình sai

-----&-----&-----

Video cấu hình IPv6


-----&-----&-----

Để quay về danh sách các bài phần Network các bạn chọn link sau

https://www.quantrimangdn.com/blogs/post/tong-hop-cac-bai-phan-network

Anln

Chia sẻ -