Giới thiệu về Inter-VLAN

03.05.19 01:08 AM Nhận xét Bởi Anln

I. Tổng quan

1. Giới thiệu về Inter-VLAN

Mỗi mạng có nhu cầu riêng của nó, tuy nhiên cho dù đó là một mạng lưới rộng lớn hay nhỏ, định tuyến nội bộ, trong hầu hết các trường hợp, là điều cần thiết. Khả năng để phân chia mạng bằng cách tạo ra VLANs, do đó giảm broadcasts mạng và tính bảo mật ngày càng tăng. Các thiết lập phổ biến bao gồm một broadcast domain riêng biệt cho các dịch vụ quan trọng ngày càng nhiều.

Vấn đề ở đây là làm thế nào có thể từ một trong những người sử dụng VLAN ( thuộc về 1 broadcast domain), sử dụng được các dịch vụ được cung cấp bởi một VLAN khác? Do vậy giải pháp định tuyến trên VLAN đã được đề cập đến.

Inter-VLAN là phương pháp được thiết lập có hiệu quả nhất bằng cách cung cấp một liên kết trunk duy nhất giữa Switch và Router mà có thể mang lưu lượng truy cập của nhiều VLAN và trong đó các lưu lượng ấy lần lượt có thể được định tuyến bởi Router.

Với Inter-VLAN Routing, Router nhận frame từ Switch với gói tin xuất phát từ một VLAN đã được tag. Nó liên kết các frame với các subinterface thích hợp và sau đó giải mã nội dung của frame (phần IP packet). Router sau đó thực hiện chức năng của Layer 3 dựa trên địa chỉ mạng đích có trong gói tin IP để xác định subinterface cần chuyển tiếp gói IP. Các IP packet bây giờ được đóng gói thành frame theo chuẩn dot1Q (hoặc ISL) để nhận dạng VLAN của subinterface chuyển tiếp và truyền đi trên đường trunk vào Switch.

2. Cấu hình Inter-VLAN

a. Trên Switch

SW0(config)#vlan 10

SW0(config-vlan)#name IT

SW0(config-vlan)#vlan 20

SW0(config-vlan)#name sale

SW0(config-vlan)#exit

SW0(config)#interface range f0/1-10

SW0(config-if-range)#switchport access vlan 10

SW0(config-if-range)#exit

SW0(config)#interface range f0/11-20

SW0(config-if-range)#switchport access vlan 20

SW0(config-if-range)#exit

SW0(config)#interface range g1/1-2

SW0(config-if-range)#switchport mode trunk

SW0(config)#interface vlan 1

SW0(config)#no shutdown

SW0(config-if)#ip add 10.0.0.101 255.255.255.0

SW0(config-if)#end

SW0#write

b. Cấu hình định tuyến VLAN trên Router

R1(config)#int f0/0

R1(config-if)#no shut

R1(config)#int f0/0.10

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

R1(config-subif)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-subif)#exit

R1(config)#int f0/0.20

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

R1(config-subif)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

R1(config-subif)#exit

II. Thực hành

1. Yêu cầu chuẩn bị 

1 Router cisco 2921-24

1 Switch cisco 2950-24

3 PC

Dây cáp FastEthernet

2. Yêu cầu nội dung

Đấu nối thiết bị như sơ đồ

Cấu hình cơ bản cho Switch Sw1 và Router R1

Cấu hình các sub-Interface trên Router R1 tương ứng với các VLANs

3. Video hướng dẫn

Cấu hình Subinterface - Inter VLAN
-----&-----&-----

Để quay về danh sách các bài phần Network các bạn chọn link sau

https://www.quantrimangdn.com/blogs/post/tong-hop-cac-bai-phan-network

Chia sẻ -