Cấu hình tổng hợp hệ thống mạng

02.05.19 09:06 PM Nhận xét Bởi Anln

Sơ đồ hệ thống mạng một đường


1. Đặt địa chỉ IP cho 2 PC và Server

PC0

Server IP

IP Address: 192.168.1.10

IP Address: 8.8.8.8

Subnet Mask:255.255.255.0

Subnet Mask:255.255.255.0

Default Gateway:192.168.1.1

Default Gateway:8.8.8.1

DNS Server: 8.8.8.8

DNS Server: 8.8.8.8

PC1

Chỉnh DNS On

IP Address: 192.168.2.10

Name: google.com

Subnet Mask:255.255.255.0

Address: 8.8.8.8

Default Getway:192.168.2.1

 

DNS Server: 8.8.8.8

 

2. Cấu hình Switch 

a. Cấu hình cơ bản Switch

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname SW0

SW0(config)#line console 0

SW0(config-line)#password dainam

SW0(config-line)#login

SW0(config-line)#exit

SW0(config)#line vty 0 4

SW0(config-line)#password dainam

SW0(config-line)#login

SW0(config-line)#exit

SW0(config)#ban motd "XINCHAO"

SW0(config)#enable secret dainam

SW0(config)#service password-encryption (mã hóa tất cả mật khẩu)

b. Cấu hình VLAN

SW0(config)#vlan 10

SW0(config-vlan)#name IT

SW0(config-vlan)#Vlan 20

SW0(config-vlan)#name Sale

SW0(config-vlan)#exit

SW0(config)#interface range f0/1-10

SW0(config-if-range)#switchport access vlan 10

SW0(config-if-range)#exit

SW0(config)#interface range f0/11-20

SW0(config-if-range)#switchport access vlan 20

SW0(config-if-range)#exit

SW0(config)#int g1/1

SW0(config-if)#switchport mode trunk

SW0(config-if)#end

SW0#wr (lưu lại cấu hình)

3. Cấu hình Router R1(Chưa cần đưa cổng WIC-2T)

a. cấu hình cơ bản

Continue with configuration dialog? [yes/no]: n

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1

R1(config)#line console 0

R1(config-line)#password dainam

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#password dainam

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#banner motd "XINCHAO"

R1(config)#enable secret dainam

R1(config)#service password-encryption (mã hóa tất cả mật khẩu)

b. Cấu hình Sub interface (cấu hình nhiều IP Gateway trên một cổng)

R1(config)#int g0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface g0/0.10

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

R1(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface g0/0.20

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

R1(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

R1(config-subif)#exit

c. Cấu hình IP cho cổng bên ngoài

R1(config)#interface g0/1

R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#exit

d. Cấu hình định tuyến động (RIPv2)

R1(config)#router rip

R1(config-router)#version 2

R1(config-router)#network 10.0.0.0

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#redistribute connected metric 1

R1(config-router)#end

R1#wr

4. Cấu hình Router CORE (tắt công tắc đưa cổng WIC-2T vào sau đó bật công tắc lên)

a. cấu hình cơ bản

Router>enable

Router(config)#hostname CORE

CORE(config)#line console 0

CORE(config-line)#password dainam

CORE(config-line)#login

CORE(config-line)#exit

CORE(config)#line vty 0 4

CORE(config-line)#password dainam

CORE(config-line)#login

CORE(config-line)#exit

CORE(config)#banner motd "XIN CHAO"

CORE(config)#enable secret dainam

CORE(config)#service password-encryption (mã hóa tất cả mật khẩu)

b. cấu hình IP cho các cổng và bật NAT trong cổng

CORE(config)#int g0/0

CORE(config-if)#no shutdown

CORE(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

CORE(config-if)#ip nat inside

CORE(config-if)#exit

CORE(config)#interface s0/0/0

CORE(config-if)#no shutdown

CORE(config-if)#ip address 200.0.0.100 255.255.255.0

CORE(config-if)#clock rate 64000

CORE(config-if)#ip nat outside

CORE(config-if)#exit

c. Cấu hình đường định tuyến mặc định (Default Root)

CORE(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 s0/0/0

d. Cấu hình định tuyến động (sử dụng RIPv2)

CORE(config)#router rip

CORE(config-router)#version 2

CORE(config-router)#network 10.0.0.0

CORE(config-router)#no auto-summary

CORE(config-router)#default-information originate

CORE(config-router)#exit

e. Cấu hình Access list và NAT

CORE(config)#access-list 10 permit any

CORE(config)#ip nat inside source list 10 interface s0/0/0 overload

CORE(config)#end

CORE#wr

5. Cấu hình Router ISP (tắt công tắc đưa cổng WIC-2T vào sau đó bật công tắc lên)

a. cấu hình cơ bản

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname ISP

ISP(config)#line console 0

ISP(config-line)#password dainam

ISP(config-line)#login

ISP(config-line)#exit

ISP(config)#line vty 0 4

ISP(config-line)#password dainam

ISP(config-line)#login

ISP(config-line)#exit

ISP(config)#banner motd "XIN CHAO"

ISP(config)#enable secret dainam

b. Đặt IP cho các cổng

ISP(config)#interface g0/0

ISP(config-if)#ip address 8.8.8.1 255.255.255.0

ISP(config-if)#no shutdown

ISP(config-if)#exit

ISP(config)#interface s0/0/0

ISP(config-if)#no shutdown

ISP(config-if)#ip address 200.0.0.1 255.255.255.0

ISP(config-if)#end

ISP#wr

6. Kiểm tra sau khi cấu hình (như hình là đường mạng đã thông)


Chú ý: Dùng lệnh Show vlan để kiểm tra VLAN trên Switch, Dùng lệnh Show run để xem những cấu hình sai trên cả Switch và Router

-----&-----&-----

Video tham khảo

Cấu hình tổng hợp hệ thống mạng 

Quản trị nhiều Switch trong 1 tòa nhà-----&-----&-----

Để quay về danh sách các bài phần Network các bạn chọn link sau

https://www.quantrimangdn.com/blogs/post/tong-hop-cac-bai-phan-network

Chia sẻ -