Cấu hình route-map trên switch 3750

03.05.19 02:12 AM Nhận xét Bởi Anln


Bước 1: Khởi tạo vlan và access vlan

1  default                        active  Gi1/0/3, Gi1/0/5, Gi1/0/11, Gi1/0/12, Gi1/0/14, Gi1/0/16, Gi1/0/17

10  DMZ                          active 

20  Code                         active  Gi1/0/1

22  Data                         active  Gi1/0/9

30  KinhDoanh                active  Gi1/0/18

40  WIFI_HeThong          active 

50  WIFI_KHACH             active 

101  FPT                           active  Gi1/0/22

102  CMC                          active  Gi1/0/23


Trunking: g1/0/3, g1/0/4, g1/0/7, g1/0/8

G1/0/11: allowed vlan 20,22,30,101,102,103

G1/0/7: Cắm vào wifi1

G1/0/8: Cắm vào wifi2

G1/0/4: Cắm ra server DC

G1/0/3: Cắm ra server

Bước 2: Cấu hình DHCP cho 3 phòng ban Code, data, KinhDoanh

ip dhcp excluded-address 192.168.4.1 192.168.4.50

ip dhcp excluded-address 192.168.8.1 192.168.8.50

ip dhcp excluded-address 192.168.12.1 192.168.12.50

ip dhcp excluded-address 10.0.1.1 10.0.1.20

!

ip dhcp pool LanCode

network 192.168.4.0 255.255.254.0

dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4

default-router 192.168.4.10

!

ip dhcp pool LanData

network 192.168.8.0 255.255.254.0

default-router 192.168.8.10

dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4

!

ip dhcp pool LanKinhDoanh

network 10.0.1.0 255.255.255.0

dns-server 8.8.8.8 8.8.4.4

default-router 10.0.1.10

 

Bước 3: Khởi tạo access-list

ip access-list extended Code_to_DC

permit ip 192.168.4.0 0.0.1.255 172.22.0.0 0.0.255.255

ip access-list extended Code_to_Local

permit ip 192.168.4.0 0.0.1.255 192.168.100.0 0.0.1.255

ip access-list extended Code_to_internet

permit ip 192.168.4.0 0.0.1.255 any

ip access-list extended Data_to_DC

permit ip 192.168.8.0 0.0.1.255 172.22.1.0 0.0.0.255

ip access-list extended Data_to_Internet

permit ip 192.168.8.0 0.0.1.255 any

ip access-list extended Data_to_Local

permit ip 192.168.8.0 0.0.1.255 192.168.4.0 0.0.1.255

permit ip 192.168.8.0 0.0.1.255 192.168.100.0 0.0.1.255

ip access-list extended KinhDoanh_to_internet

permit ip 10.0.1.0 0.0.0.255 any

ip access-list extended Server_to_Local

permit ip 192.168.100.0 0.0.1.255 192.168.4.0 0.0.1.255

Bước 4: Khởi tạo route map

route-map server permit 20

match ip address Server_to_Local

  • Server chỉ có 1 đường định tuyến tới Local

route-map Code permit 20

match ip address Code_to_Local

!

route-map Code permit 21

match ip address Code_to_DC

!

route-map Code permit 100

match ip address Code_to_internet

set ip next-hop 192.168.200.1

  • Phòng ban Code có 3 đường đi, tới Local, DC và internet

route-map Data permit 20

match ip address Data_to_Local

!

route-map Data permit 21

match ip address Data_to_DC

!

route-map Data permit 100

match ip address Data_to_internet

set ip next-hop 192.168.200.1

  • Phòng ban Data có 3 đường đi, tới Local, DC và internet

route-map KinhDoanh permit 100

match ip address KinhDoanh_to_internet

set ip next-hop 10.0.0.1

  • Phòng ban KinhDoanh chỉ ra internet

 

Bước 5: Đặt default gateway cho Vlan và gán route map tương ứng

interface Vlan1

description This is intergace Vlan 1

ip address 192.168.100.10 255.255.254.0

ip policy route-map server

!

interface Vlan20

ip address 192.168.4.10 255.255.254.0

ip policy route-map Code

!

interface Vlan22

ip address 192.168.8.10 255.255.254.0

ip policy route-map Data

!

interface Vlan30

ip address 10.0.1.10 255.255.255.0

ip policy route-map KinhDoanh

 

-----&-----&-----

Để quay về danh sách các bài phần Network các bạn chọn link sau

https://www.quantrimangdn.com/blogs/post/tong-hop-cac-bai-phan-network

Anln

Chia sẻ -