Router

Blog được tag là Router

 Cấu hình tổng hợp hệ thống mạng
Đây là bài phục vụ làm quen và xây dựng tổng hợp một hệ thống cho các bạn mới tiếp cận. Các bạn sẽ được học VLAN, NAT, ACL sau, trong phần này cứ sử dụng mặc định.
02.05.19 09:06 PM - Nhận xét

Tag