FSRM

Blog được tag là FSRM

Cấu hình Quota và FSRM kết hợp với Domain Controller
Bạn muốn giới hạn dung lượng sử dụng cho người dùng hoặc cấm lưu trữ một số file có hại đến hệ thống thì trên Windows Server sẽ có 2 tính năng hỗ trợ các bạn: Quota và FSRM.
03.05.19 12:49 AM - Nhận xét

Tag