Cấu hình Quota và FSRM kết hợp với Domain Controller

03.05.19 12:49 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Yêu cầu chuẩn bị

Một máy chủ Domain Controller 2016

Hai máy chủ làm File Server đã được Join vào miên

Một máy tính cài Windows 10, ping thông tới các máy chủ và đã được Join vào miền

2. Nội dung công việc cần thực hiện

Trên Domain Controller kiểm tra User và OU để tiến hành bài Lab

Thực hiện chia sẽ thư mục và cấp quyền cho User truy cập vào thư mục trên máy File Server

Triển khai dịch vụ Quota và FSRM thực hiện giới hạn dung lượng sử dụng và chặn một số File

Ánh xạ Folder về để theo dõi dung lượng và dễ truy cập

Xem báo cáo bằng trình duyệt Web

Xóa thử tài nguyên và kiểm tra

-----&-----&-----

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -