Zoho Inspire - Zoho Inventory

20.05.20 10:06 AM Nhận xét Bởi Anln

Tài liệu Handout

Setting up a Zoho Inventory organization
_Thiết lập một tổ chức Zoho Inventory
 
User management
_Quản lý người dùng
Part 1.
 00:13:25 

Items
_Mặt hàng
 
Item groups and variants
_Nhóm mặt hàng  và biến thể
Từ 00:47:23 part1 đến 00:58:14 part 1
Composite items and bundling
_các mặt hàng tổng hợp và bó
Từ 1:04:25 part1 đến  01:07:21 part 1
Price lists and discounts
_Bảng giá và giảm giá
 
Serial number and batch tracking
_Số sê-ri và theo dõi hàng loạt
 
Warehouses
_Kho
 
Purchase Transactions
_Giao dịch mua hàng
 
Adding vendors
_Thêm nhà cung cấp
Part 2.
 00:18:51 
Purchase Orders
_Đơn đặt hàng
Part 2.
 00:22:20 
Bills
_Hóa đơn
Part 2.
 00:26:21 
Payments
_Thanh toán
Part 2.
 00:27:15 
Receives
_Nhận
Part 2.
 00:25:24
Sales Transactions
_Giao dịch bán hàng
 
Creating customers
_Tạo khách hàng
 Part 2.
00:06:18 
Sales Orders
_Đơn bán hàng
 Part 2.
00:19:49 
Packages
_Gói
Part 2.
 00:30:25
Invoices
_Hóa đơn
Part 2.
 00:29:00 
Payments and Payment Gateways
_Thanh toán và cổng thanh toán
Part 2.
 00:34:59 
Delivery Chalan
_Giao hàng tận nơi
Part 2.
 00:34:21
RMA 
Backordering
_Đơn hàng dự trữ?
 
Dropshipping
_Vận chuyển thả?
Part 2.
 00:38:00 
Integration
_Tích hợp
 
Integration with Zoho Finance applications
_Tích hợp với các ứng dụng Zoho Finance
Integration with shipping channels
_Tích hợp với các kênh vận chuyển
Part 2.
00:42:24 
Integration with marketplaces and shopping carts
_Tích hợp với các thị trường và giỏ hàng
Từ 00:42:58 part 2 đến  00:43:04 part 2
Integration with other apps
_Tích hợp với các ứng khác
 Part 2.
00:45:35 

Part 1

Part 2

Quay về Zoho Inspire

Anln

Chia sẻ -