Zoho Inspire - Zoho Recruit

01.06.20 01:06 PM Nhận xét Bởi Anln

Introduction to Zoho Recruit
_Giới thiệu về Zoho Recruit
 
The market opportunity for partners - 2019 vs 2020
_
Cơ hội thị trường cho các đối tác - 2019 so với 2020
 
Lead generation through high-quality content
_Tạo khách hàng tiềm năng thông qua nội dung chất lượng cao
 
Configuration
_
Cấu hình
 
Configure organization settings
_
Cấu hình cài đặt tổ chức
 
Add users to the workspace
_
Thêm người dùng vào không gian làm việc
 
Establish user access and permissions
_
Thiết lập quyền truy cập và quyền của người dùng
 
Resume inbox
_
Tiếp tục hộp thư đến
 
Configure job boards
_
Cấu hình bảng công việc
 
Source Boosters
_
Nguồn Boosters
 
Portal Setup
_
Thiết lập cổng thông tin
 
 Vendor Portal
_
Cổng thông tin nhà cung cấp
 
Client Portal
_
Cổng thông tin khách hàng
 
Candidate Portal
_
Cổng thông tin ứng viên
 
Career site
_
Career site
 
Customization
_
Tùy biến
 
Hiring pipeline
_Thuê đường dẫn
 
Pre-screening candidates
_
Ứng cử viên sàng lọc trước
 
Formatted resumes
_
Sơ yếu lý lịch
 
Copy customization to clients' accounts
_
Sao chép tùy chỉnh vào tài khoản của khách hàng
 
Offer letter management
_
Cung cấp quản lý thư
 
Automation
_
Tự động hóa
 
Automate Recruitment workflows
_
Tự động hóa quy trình tuyển dụng
 
Components of a workflow rule
_
Các thành phần của quy tắc công việc
 
Blueprint - Recruitment process automation
_
Kế hoạch chi tiết - Tự động hóa quy trình tuyển dụng
Lưu
 
Data Migration
_
Di chuyển dữ liệu
 
Reports and Analysis
_
Báo cáo và phân tích
 
Quay về Zoho Inspire

Anln

Chia sẻ -