Zoho Inspire - Zoho People

01.06.20 11:51 AM Nhận xét Bởi Anln

DAY 1
DAY 2
DAY 1

A Short Intro to Zoho People
_Giới thiệu ngắn về Zoho Peole
 
Managing the Employee Database
_Quản lý cơ sở dữ liệu nhân viên
 
User Access Control & Permissions
_Kiểm soát truy cập và quyền của người dùng
 
Onboarding Employees
_Nhân viên onboarding
 
Configuring Leave Policies
_Cấu hình chính sách nghỉ phép
 
Attendance Management
_Quản lý tham dự
 
Shift Management
_Quản lý ca
 
Time Management
_Quản lý thời gian
 
Quay về Zoho Inspire
DAY 2

Document Management
_Quản lý tài liệu
   
Performance Management
_Quản lý hiệu suất
   
Case Management
_Quản lý hồ sơ
   
Training and Development
_Đào tạo và phát triển
   
Exit Management and Other Custom Services
_Quản lý thoát và các dịch vụ tùy chỉnh khác
   
Standard Integrations
_Tích hợp tiêu chuẩn
   

Anln

Chia sẻ -