Zoho Inspire - Zoho Flow

01.06.20 02:28 PM Nhận xét Bởi Anln

Introduction to Zoho Flow
_Giới thiệu về Zoho Flow
 
Platform relevance and context
_Mức độ phù hợp của nền tảng và bối cảnh
 Part1.
00:05:26
Why platforms for integration is needed in the existing ecosystems of native integrations
_Tại sao các nền tảng để tích hợp là cần thiết trong các hệ sinh thái tích hợp tự nhiên hiện có
 
Platform walkthrough
_Hướng dẫn nền tảng
Part1.
00:18:30
Learn, through examples, how this platform works. Get to understand various features and functionalities.
_Tìm hiểu, thông qua các ví dụ, cách nền tảng này hoạt động để hiểu các tính năng và chức năng khác nhau.
 
Deep dive with examples
_Lặn sâu với các ví dụ
Part1.
00:20:33
Learn how different features can be used across processes through examples
_Tìm hiểu cách các tính năng khác nhau có thể được sử dụng trên các quy trình thông qua các ví dụ
 
Best Practices
_Sự thực hành tốt nhất
Part1.
 01:26:16
Learn how different features can be used across processes through examples
_Tìm hiểu cách các tính năng khác nhau có thể được sử dụng trên các quy trình thông qua các ví dụ
 
Platform set up and administration
_Nền tảng thiết lập và quản trị
 Part1.
01:40:34
A quick session on how to administer your Zoho Flow org
_Một phiên nhanh về cách quản trị Zoho Flow org của bạn
 
Limits
_Giới hạn
Part1.
 01:49:43
Details of platform usage and limits
_Chi tiết về giới hạn sử dụng và giới hạn nền tảng
 

Video training

Quay về Zoho Inspire

Anln

Chia sẻ -