Zoho Inspire - Creator

11.05.20 10:18 AM Nhận xét Bởi Anln

Đào tạo năm 2022
Đào tạo năm 2020
Đào tạo bằng Tiếng Việt

Đào tạo năm 2022

Tài liệu Handout
Day 1
Day 2
Day 3
Day 1

​1. Deluge: Variables, Expressions & Text Data type

2. Deluge: Number, Decimal, Boolean, Date-Time Data Types

3. Deluge: List(index-value collection) Data Type

4. Deluge: Map(key-value collection) Data Type

5. Deluge: Operators & Conditional Statements

6. Walkthrough of the Final App

7. Deluge in Zoho Creator

Day 2

1. Play Fetch with Deluge & LookUp 

2. Working with Subform in Deluge

3. Automation using Schedules 

4. Dynamic Pages using HTML & Deluge

5. Dynamic Pages using ZML and Deluge

Day 3

1. Extending Zoho Apps with Zoho Creator 

2. Connecting a 3rd party data source via APIs 

3. Developer tools in Zoho Creator (from Previous Dev Session) 

4. AI in Zoho Creator

5. Javascript, Java & Mobile SDK in Zoho Creator

6. Certification Test Overview

​Đào tạo năm 2020

Tài liệu Handout
Day 1
Day 2
Day 3
Day 1
Introduction to Creator
_Giới thiệu về Creator
 An introduction to Creator,  explaining the platform and its capabilities
_Giới thiệu về Creator, giải thích nền tảng và khả năng của nó
 14:53:00 part 1
Different Components
_Các thành phần khác nhau
 A quick overview of the different components in Creator, and an idea of where various settings and options are
_Tổng quan nhanh về các thành phần khác nhau trong Creator và ý tưởng về các cài đặt và tùy chọn khác nhau
 34:32:00 part 1
Importing options
_Tùy chọn nhập
 Importing data into Creator and the different AI options available to make the data import much easier and effective
_Nhập dữ liệu vào Creator và các tùy chọn AI khác nhau có sẵn để giúp việc nhập dữ liệu dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều
 36:00:00 part 1   
 Relationships between the forms
_Mối quan hệ giữa các form
 Using Lookups and Subforms understand how you can create relationship between the data that you are collecting from the users
_Sử dụng tra cứu và biểu mẫu con hiểu cách bạn có thể tạo mối quan hệ giữa dữ liệu mà bạn đang thu thập từ người dùng
 01:03:06 part 1
 Basic Form Workflows
_Mẫu quy trình làm việc cơ bản
 Introduction to the UI based workflows which cab be setup easily using the point and click interface
_Giới thiệu về quy trình làm việc dựa trên giao diện người dùng mà cab được thiết lập dễ dàng bằng cách sử dụng giao diện điểm và nhấp chuột
 00:00:07 part 3
 Introduction to Deluge
_Giới thiệu về Deluge
 Deluge Overview, Data types, Expressions, Operators, Variables, if, else, System Variables, Debugger etc
_Tổng quan về Deluge, Kiểu dữ liệu, Biểu thức, Toán tử, Biến, nếu, khác, Biến hệ thống, Trình gỡ lỗi, v.v.
 01:53:12 part 2

01:04:07 part 3

Part 1

Part 2

Part 3

Day 2

Advance Deluge
_Deluge nâng cao
 
Collections, Iterator, Sendmail Built In Functions
_
Bộ sưu tập, Iterator, Sendmail xây dựng trong các chức năng
 00:02:17 part 1
Deluge in Zoho Creator
_Deluge trong Zoho Creator
 
Data Access in Creator and Inbuilt integrations with other Zoho Application using Deluge
_
Truy cập dữ liệu trong Creator và tích hợp Inbuilt với các ứng dụng Zoho khác sử dụng Deluge
 00:44:24 part 1
3rd Party integrations
_Tích hợp bên thứ 3
 
Understanding REST APIs and how your Creator application can interact with other 3rd party applications using deluge
_
Hiểu API REST và cách ứng dụng Creator của bạn có thể tương tác với các ứng dụng bên thứ 3 khác bằng cách sử dụng deluge
 00:03:01 part 2
Custom Page using HTML and ZML
_Trang tùy chỉnh bằng HTNL và ZML
 
How we can create a custom page using HTML, ZML and Deluge
_Cách chúng tôi có thể tạo một trang tùy chỉnh bằng cách sử dụng HTML, ZML và Deluge
 00:57:50 part 2
Users and Permissions
_Người dùng và quyền
 
The different types of users available in Zoho Creator and how different permission sets can be created. Also learn about roles and data sharing rules
_
Các loại người dùng khác nhau có sẵn trong Zoho Creator và cách tạo các bộ quyền khác nhau. Cũng như tìm hiểu về vai trò và quy tắc chia sẻ dữ liệu
 01:30:09 part 2

Part 1

Part 2

Day 3

JS Widgets 
Learn how to customise the UI completely using JS widgets
_
Tìm hiểu cách tùy chỉnh hoàn toàn giao diện người dùng bằng cách sử dụng các tiện ích JS
 00:04:44 part 1
Java functions and Mobile SDK
_Các chức năng Java và Mobile SDK
 
Using Java we can learn how to create custom function in Creator and extend the capabilities of the application. Mobile SDK and the different options available for customising you mobile application
_
Sử dụng Java, chúng ta có thể tìm hiểu cách tạo chức năng tùy chỉnh trong Creator và mở rộng khả năng của ứng dụng. Mobile SDK và các tùy chọn khác nhau có sẵn để tùy chỉnh ứng dụng di động của bạn
 01:22:44 part 1
Deep Dive into Deluge
_Lặn sâu vào Deluge
 
Introduction to Cliq, Webhooks, Connections, Custom Connections
_
Giới thiệu về Cliq, Webhooks, Kết nối, Kết nối tùy chỉnh
 00:01:15 part 2
Power of Deluge
_Sức mạnh của Deluge
 
Touch up in Desk, Books
_Chạm vào Desk, Books
01:24:31 part 2

Part 1

Part 2

​📢Video training từ chuyên gia tại Việt Nam 

Day 1
Day 2
Day 3
Day 1
Day 2
Day 3
Quay về Zoho Inspire

Anln

Chia sẻ -