Zoho Inspire - Campaigns

12.05.20 10:28 AM Nhận xét Bởi Anln

Tài liệu Handout

Account Setup
_Thiết lập tài khoản
 
Add users
_Thêm người dùng
 Part 1
00:10:38
Roles and privileges
_Vai trò và đặc quyền
 Part 1
00:12:40
Contact Management
_Quản lý liên hệ
 
Add Contacts manually
_Thêm liên hệ thủ công
 Part 1
00:19:25
Create a mailing list
_Tạo một danh sách gửi thư
  Part 1
00:20:35
Import
_Nhập
 Part 1
00:27:15
Sync options
_Tùy chọn đồng bộ hóa
 Part 1
00:37:45
Sync with CRM
_Đồng bộ với CRM
 Part 1
00:38:45
Segmentation
_Phân khúc
  Part 1
00:58:40
Signup forms
_Biểu mẫu đăng ký
 Part 1
01:02:30
Regular Campaigns
_Chiến dịch thông thường
 
Create a campaign (focus a bit on the subject line personalization and reply tracking)
_Tạo một chiến dịch (tập trung một chút vào cá nhân hóa dòng tiêu đề và theo dõi trả lời)
  Part 1
01:18:35
Pre-designed templates and template editor
_Mẫu được thiết kế sẵn và trình chỉnh sửa mẫu
  Part 1
01:31:00
+
Part 2
00:04:10
Campaigns-send options
_Tùy chọn gửi chiến dịch
 Part 2
00:37:00
Reports
_Báo cáo
 Part 2
00:43:42
Automation
_Tự động hóa
 
Autoresponders
_Tự động phản hồi

 Part 2
00:52:00
Workflows
_Quy trình làm việc
 Part 2
01:09:20
E-commerce
_Thương mại điện tử
 
Integrating with your store
_Tích hợp với cửa hàng của bạn
 Part 3
00:10:05
Data sync
_Đồng bộ dữ liệu
 00:10:05 Part 3
Automated emails
_Email tự động
 00:14:00 Part 3
Promotional campaigns
_Chiến dịch quảng cáo
 00:13:10 Part 3
Reports
_Báo cáo
 00:17:25 Part 3
Segmentation
_Phân khúc
 00:31:40 Part 3
Advanced + Social+ SMS Campaigns
_Nâng cao + Xã hội + Chiến dịch SMS
 
Highlight A/B testing, webinar, event and survey campaigns in Advanced Campaigns
_Làm nổi bật các chiến dịch thử nghiệm A / B, hội thảo trên web, sự kiện và khảo sát trong Chiến dịch nâng cao
 00:18:30 Part 3
Contact scoring
_Chấm điểm liên hệ
 00:30:32 Part 3
Contact tags
_Thẻ liên hệ
 00:32:21 Part 3
Topic management
_Quản lý chủ đề
 00:33:28 Part 3
Settings
_Cài đặt
 
Email policy
_Chính sách email
 
Content approval
_Nội dung phê duyệt
 00:39:45 Part 3
Integrations
_Tích hợp
 
Domain authentication
_Xác thực tên miền
 00:43:16 Part 3

Part 1

Part 2

Part 3

Quay về Zoho Inspire

Anln

Chia sẻ -