Zoho Inspire - Books

11.05.20 09:48 AM Nhận xét Bởi Anln

Getting Started
_Bắt đầu
 
Creating an Organization
_Tạo một tổ chức
 00:12:50 Part1
Setting up an Organization
_Thiết lập một tổ chức
 00:14:35 Part1
User Management
_Quản lý người dùng
 00:21:57 Part1
Creating Items
_Tạo các mục
 00:32:46 Part1
Purchases & Sales
_Mua và bán hàng
 
Creating Contacts
_Tạo liên lạc
 00:41:22 Part1
Recording Purchases transactions
_Ghi lại giao dịch mua hàng
 00:50:00 Part1
Recording Sales transactions
_Ghi lại giao dịch bán hàng
 00:55:04 Part1
Recording Payments
_Ghi lại thanh toán
 01:00:50 Part1
Recurring Transactions
_Giao dịch định kỳ
 01:01:21 Part1
Time Tracking
_Theo dõi thời gian
 
Creating a Project
_Tạo một dự án
 00:05:21 Part3
Recording Transactions
_Ghi lại giao dịch
 00:11:44 Part3
Timesheet entries
_Biểu đồ mục thời gian
 00:12:10 Part3
Banking
_Ngân hàng
 
Banking Terminologies
_Thuật ngữ ngân hàng
 00:28:21 Part3
Manually adding Transactions
_Thêm giao dịch thủ công
 00:32:32 Part3
Matching Transactions
_Giao dịch phù hợp
 00:36:37 Part3
Categorizing Transactions
_Phân loại giao dịch
 00:38:59 Part3
Transaction Rules
_Quy tắc giao dịch
 00:44:10 Part3
Reconciliation
_Sự hòa hợp
 
Accountant Section
_Bộ phận kế toán
 
Manual Journals
_Tạp chí hướng dẫn sử dụng
 00:07:55 Part4
Performing Currency Adjustments
_Thực hiện điều chỉnh tiền tệ
 00:17:19 Part4
Creating Budgets
_Tạo ngân sách
 00:23:01 Part4
Transaction Locking
Khóa giao dịch
 00:30:40 Part4
An overview of Reports
_Tổng quan về báo cáo
 
Generating & Customizing Reports
_Tạo và tùy chỉnh báo cáo
 
Building your brand on Zoho Books
_Xây dựng thương hiệu của bạn trên Zoho Books
 
Customizing Templates
_Tùy chỉnh mẫu
 00:33:45 Part4
Customizing Email Templates
_Tùy chỉnh mẫu email
 
Using Customer & Vendor Portal
_Sử dụng cổng thông tin khách hàng và nhà cung cấp
 
Setting up Custom Domain
_Thiết lập miền tùy chỉnh
 
Customization
_Tùy biến
 
Setting up Custom Fields
_Thiết lập trường tùy chỉnh
 
Setting up Custom Views
_Thiết lập chế độ xem tùy chỉnh
 
Using Web Tabs
_Sử dụng các tab web 
 
Overview of Automation
_Tổng quan về tự động hóa
 
Creating Email Alerts & In-app Notifications
_Tạo thông báo email & thông báo trong ứng dụng
 00:02:11 Part5
Creating Field Updates
_Tạo cập nhật trường
 00:04:01 Part5
Creating Webhooks
_Tạo Webhooks
 00:04:34 Part5
Creating Custom Functions
_Tạo chức năng tùy chỉnh
 00:12:01 Part5
Setting up workflow rules
_Thiết lập quy tắc công  việc
 00:09:03 Part5
Setting Reminders
_Cài đặt nhắc nhở
 
Overview of Integration
_Tổng quan về tích hợp
 
Integration with Zoho Finance Apps
_Tích hợp với các ứng dụng Zoho Finance
 00:17:23 Part5
Integration with other Zoho Apps
_Tích hợp với các ứng dụng Zoho khác
 00:41:15 Part5

Books 1

Books 2

Books 3

Books 4

Books 5

Anln

Chia sẻ -