Zoho Inspire - Zoho Expense

20.05.20 10:09 AM Nhận xét Bởi Anln

Introduction
_Giới thiệu
 
Scope of Expense Management
_Phạm vi quản lý Expense
Part1.
 00:05:19
Opportunity for the Partners
_Cơ hội cho các đối tác
 
Onboarding a customer to Zoho Expense
_Đưa khách hàng lên Zoho Expense
 
Pre-requisites - Requirement Gathering
_
Điều kiện tiên quyết - Tập hợp yêu cầu
Part1.
 02:01:34
Pre-requisites - Data Collection
_Điều kiện tiên quyết - Thu thập dữ liệu
Part1.
 02:03:33
Implementation - User Onboarding
_Triển khai - User Onboarding
 Part1.
02:04:55
Implementation - App Customization
_Triển khai - Tùy biến ứng dụng
 Part1.
02:06:22
Approvals and Workflows
_Phê duyệt và quy trình làm việc
 Part1.
02:10:14
Integrations
_Tích hợp
Part1.
 02:12:54
Quay về Zoho Inspire

Anln

Chia sẻ -