Viết Shell Scripting trong Linux

03.05.19 01:44 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Chuẩn bị

Một máy chủ Linux CentOS 7.

Một máy windows đã cài SecureCRT.

Một Switch kết nối Server Linux và PC

2. Yêu cầu nội dung

Đặt địa chỉ IP trên Server Linux.

Sử dụng SecureCRT kết nối và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Làm quen với kịch bản shell để đơn giản hóa công việc.
  • Viết kịch bản nén file đơn giản.
  • Xuất ra màn hình giá trị giảm dần từ 6-1.
  • Viết chương trình tạo ra 50 thư mục.
  • Viết chương trình tạo ra multi user.

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -