Zoho Inspire - Zoho Projects

28.04.20 11:17 AM Nhận xét Bởi Anln

Tài liệu Handout

Cấu hình hồ sơ và cổng thông tin
_Profile and Portal configuration
 
Sở thích cá nhân
_Personal Preferences
 Part 1
00:19:30
Cài đặt ngày và giờ
_Date and Time settings
Part 1
00:22:25
Cấu hình ngày lễ
_Configuring holidays
 Part 1
00:24:25
Vai trò và hồ sơ
_Roles and Profiles
 
Vai trò là gì?
_What is a role?
 00:28:05 Part 1
Hồ sơ là gì?
_What is a profile?
 00:19:31 Part 1
Cấu hình vai trò
_Configuring a role
 00:31:46 Part 1
Cấu hình một hồ sơ
_Configuring a profile
 00:33:05 Part 1
Tổng quan về các quyền và chức năng của chúng trong Zoho Projects
_An overview of the permissions sets and their functions in Zoho Projects
 00:54:10 Part 1
Thêm người dùng
_Adding users
 
Thêm một portal user
_Adding a portal user
 00:53:56 Part 1
Thêm một project user
_Adding a project user
 00:54:05 Part 1
Quản lý users
_Managing users
 
Phân cấp công việc trong Zoho Projects
_Work hierarchy in Zoho Projects
 
Phá vỡ hệ thống phân cấp công việc và xác định các thành phần của nó một cách chi tiết
_Break down the work hierarchy and define its components in detail
 
Tạo một dự án
_Creating a project
 00:07:10 Part 2
Tạo một cột mốc, danh sách nhiệm vụ và nhiệm vụ
_Creating a milestone, task list, and task
 00:26:30 Part 2
Quản lý công việc
_Task management
 
Các chế độ xem (Classic, Plain, Kanban)
_Types of views (Classic, Plain, Kanban)
 00:30:45 Part 2
Tạo chế độ xem tùy chỉnh
_Creating a custom view
 00:50:42 Part 2
Áp dụng bộ lọc
_Applying a filter
 00:52:35 Part 2
Quản lý danh sách công việc
_Managing a task list
 00:58:22 Part 2
Nhiệm vụ nhập và xuất
_Importing and exporting tasks
 
Theo dõi thời gian
_Time Tracking
 
Đăng nhập hàng ngày và hàng tuần
_Daily and weekly time logging
 01:06:12 Part 2 
Danh sách, lưới và tháng xem
_List, Grid, and Month views
 00:59:03 Part 2
Biểu đồ thời gian xuất khẩu
_Export timesheet
  01:15:21 Part 2
Tổng quan về mô-đun lịch
_An overview of the calendar module
 01:16:09 Part 2
Lên lịch một sự kiện
_Scheduling an event

Báo cáo và biểu đồ
_Reports and Charts
 
Tổng quan về mô-đun
_An overview of the module
 01:50:35 Part 2
Cột mốc
_Milestone Gantt
 01:55:03 Part 2
Chronology Gantt 00:01:52 Part 3
Thiết lập phụ thuộc giữa các tác vụ bằng cách sử dụng biểu đồ Gantt
_Setting dependencies between tasks using the Gantt chart
 00:07:13 Part 3
Tận dụng nguồn tài nguyên
_Resource Utilization
 00:18:50 Part 3
Kế hoạch so với báo cáo thực tế
_Planned vs Actual report
 00:24:37 Part 3
Báo cáo nhiệm vụ
_Task report
 00:26:40 Part 3
Báo cáo biểu đồ thời gian
_Timesheet report
 00:32:22 Part 3
Hợp tác
_Collaboration
 
Phối hợp với feed
_Collaborating with feed
 00:34:44 Part 3
Chia sẻ tài liệu
_Sharing documents
 00:53:18 Part 3
Diễn đàn, trang và trò chuyện
_Forums, Pages, and Chats
 00:53:33 Part 3
Theo dõi sự cố
_Issue Tracker
 
Gửi một sự cố
_Submitting an issue
 1:00:20 Part 3
Tổng quan về các cài đặt sự cố
_An overview of the issue settings
 1:04:43 Part 3

Projects Part 1

Cấu hình hồ sơ và cổng thông tin
_Profile and Portal configuration
 
Sở thích cá nhân 
_Personal Preferences
 Part 1
00:19:30
Cài đặt ngày và giờ
_Date and Time settings
Part 1
00:22:25
Cấu hình ngày lễ
_Configuring holidays
 Part 1
00:24:25
Vai trò và hồ sơ
_Roles and Profiles
 
Vai trò là gì?
_What is a role?
 00:28:05 Part 1
Hồ sơ là gì?
_What is a profile?
 00:19:31 Part 1
Cấu hình vai trò
_Configuring a role
 00:31:46 Part 1
Cấu hình một hồ sơ
_Configuring a profile
 00:33:05 Part 1
Tổng quan về các quyền và chức năng của chúng trong Zoho Projects
_An overview of the permissions sets and their functions in Zoho Projects
 00:54:10 Part 1
Thêm người dùng
_Adding users
 
Thêm một portal user
_Adding a portal user
 00:53:56 Part 1
Thêm một project user
_Adding a project user
 00:54:05 Part 1
Quản lý users
_Managing users
 

Projects Part 2

Anln

Chia sẻ -