Zoho Inspire - Zoho Desk

28.04.20 11:07 AM Nhận xét Bởi Anln

Tổ chức
_Organization
 
Liên lạc và tài khoản
_Contacts and Accounts
  00:17:05
Cấu hình cấp độ Org (Đặt lại thương hiệu)
_Org level Configurations (Rebranding)
  00:43:55
Giờ làm việc
_Business hours

  00:48:25
Ngày lễ
_Holidays

  00:50:00
Các sản phẩm
_Products
  00:53:00
Các phòng ban
_Departments
 00:54:57
Người dùng
_Users
01:29:33
Tùy biến
_Customization
 
Tình trạng vé
_Tickets Status
 01:57:10
Bố cục và trường
_Layouts and Fields
 01:59:45
Theo dõi thời gian
_Time Tracking
  02:09:40
Modules 02:11:55
Mẫu
_Templates
  02:12:40
Cài đặt cá nhân
_Personal Settings
 02:16;50
Sở thích
_Preferences
 02:17:20
Hỗ trợ đa kênh
_MultiChannel Support
 
Biểu mẫu web
_Webforms
 01:53:40
Chuyển tiếp thư
_Mail Forwarding
 01:09:30
Truyền thông xã hội
_Social Media
 01:44:00
Trung tâm trợ giúp
_Help Center
 01:21:25
Cộng đồng
_Community
 01:36:55
Chat 01:33:55
ASAP- Web 01:56:00
Thông tin chi tiết
_Insights
 
 Báo cáo
_Reports
  00:26:33
Bảng điều khiển tích hợp
_Built-In Dashboards
   00:32:40
Tùy chỉnh bảng điều khiển
_Custom Dashboards
   00:36:00
Tổng quan Bảng điều khiển
_Overview Dashboards
 00:38:40
Lập kế hoạch báo cáo
_Report Scheduling
  00:40:30
Bảo mật
_Security
 
Vai trò và hồ sơ
_Roles And Profiles
 01:02:20
Chia sẻ dữ liệu
_Data Sharing
  01:03:15
Cấp phép trường
_Field Level permission
 02:08:55
Di chuyển
_Migration
 
Nhập/Xuất
_Import/Export
 01:06:45
Zwitch 01:08:08
Tự động hóa
_Automation
 
Gán trực tiếp
_Direct Assignments
  02:18:25
Vòng Robin
_Round Robin
  02:21:05
Thông báo
_Notifications
 02:24:30
Quy trình làm việc
_Workflows

  02:25:40
Macros  02:34:20
SLAs và hợp đồng
_SLAs And Contracts
 02:35:30
Giám sát
_Supervise
 02:40:15
Bản thiết kế
_Blueprints 
 02:43:55
Khả năng mở rộng
_Extensibility
 
Zoho CRM
  02:54:52
Zoho Bug Tracker  02:56:51
Zoho Cliq 02:59:49
Zoho Assist 03:05:14
Zoho Marketplace 03:10:50

Anln

Chia sẻ -