Zoho Inspire - Zoho CRM

28.04.20 10:37 AM Nhận xét Bởi Anln

Tài liệu Handout
Day 1
Day 2
Day 3
Day 1

Quản lý SPA và inventory
_SPA and inventory management 

Tìm hiểu cách điều hướng và sử dụng hiệu quả ứng dụng của chúng tôi để bạn có thể tối đa hóa năng suất, lợi nhuận và tăng trưởng trong doanh nghiệp của mình
_Learn how to effectively navigate and use our application so you can maximize productivity, profit, and growth in your business

Khách hàng tiềm năng, tài khoản, liên hệ và giao dịch
_Leads, Accounts, Contacts, and Deals
 Part 1   
00:42:10  
Sản phẩm, Báo giá, Đơn đặt hàng, Hóa đơn, Đơn đặt hàng, Sổ giá và Nhà cung cấp
_Products, Quotes, Sales Orders, Invoices, Purchase Orders, Price Books, and Vendors
Part 1
01:01:23
 Hoạt động - Nhiệm vụ, sự kiện và cuộc gọi
_Activities - Task, Event and Calls
Part 1    
01:13:23
Mẫu
_Templates 

Hãy để chúng tôi nhập thông tin quan trọng theo ngữ cảnh với các mẫu thiết kế có hệ thống và trực quan.
_Let us input important contextual information with systematic and intuitive template designs.

Mẫu trộn thư
_Mail Merge templates

Thiết lập biểu mẫu hủy đăng ký trong mẫu email
_Set up an unsubscribe form in an email template

Kênh
_Channels
                                                                                                

Giao tiếp hiệu quả hơn với các liên hệ của bạn và làm cho doanh số hơn bằng cách sử dụng Zoho CRM
_Communicate more effectively with your contacts and make more sales using Zoho CRM

Sự khác biệt giữa cấu hình IMAP và POP
_Difference between IMAP and POP configurations
00:12:15 Part 3
Chia sẻ Email
_Email sharing
00:18:25 Part 3
Các trường hợp sử dụng cho email tổ chức
_Use cases for organizational email
    00:19:35 Part 3    
Trình phân tích email
_Email parser
00:21:30 Part 3
BCC dropbox00:34:50 Part 3
Trình phân tích email
_Email deliverability
00:39:10 Part 3
Email thông minh
_Email intelligence
00:45:15 Part 3
Views             
Có nhiều cách bạn có thể xem thông tin của mình trên CRM.  Sử dụng các bộ lọc nâng cao để sắp xếp thông qua hồ sơ của bạn.
_There are many ways you can view your information on CRM. Use advanced filters to sort through your records.

Chế độ xem canvas
_Canvas view

Chế độ xem
_Kanban view

Part 1

Part 2

Part 3

Day 2

Tùy biến
_Customization 
 
Định hình Zoho CRM của bạn để phù hợp với yêu cầu kinh doanh cá nhân của bạn
_Shape your Zoho CRM to suit your individual business requirements
 
Tìm hiểu thêm về các tính năng thú vị như tra cứu và đa tra cứu và sử dụng Tra cứu cho biểu mẫu con, trường công thức và nhiều hơn nữa.
_Learn more about exciting features such as lookups and multi-lookup, and use Lookup for subforms, formula fields, and much more.
 
Tự động hóa
_Automation
 
 
Quy tắc quy trình làm việc và các hành động
_Workflow rules and actions 
 
Thiết lập quy trình làm việc để tự động hóa các hành động thường ngày
_Set up workflow rules to automate routine actions 
 01:05:00 Part 3
Cập nhật một mô-đun tùy chỉnh bằng cách sử dụng quy trình làm việc
_Update a custom module using workflows
 00:00:00 Part 4
Kích hoạt một chức năng
_Trigger a function
 00:08:40 Part 4
Quy tắc công việc dựa trên các trường ngày
_Workflow rules based on date fields 
 00:14:30 Part4
Quy tắc công việc dựa trên điểm số
_Workflow rules based on scores 
 00:18:00 Part 4
Market Place 
Zoho Apps 
Google 
Microsoft 
Zoho MarketPlace 

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Day 3

Phân bổ tiếp thị
_Marketing attributions
 
Phân khúc
_Segmentations
 00:05:50 
Part 2
Nhiều sales pipelines
_Multiple sales pipelines 
 
Webforms in Zoho CRM 
 00:30:20 
Part 2
Orchestration / C3 
Xem lại quy trình
_Review Process
 01:03:40 
Part 3
Quy trình làm việc cho Emails
_Workflow for Emails
 
Thuật sĩ
_Wizard
 
Làm việc với module cuộc gọi
_Working with Calls Module
 
Zia và các tính năng liên quan đến năm 2020
_Zia and related 2020 features
 01:46:30 
Part 3

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Anln

Chia sẻ -