Zoho Inspire - Zoho Assist

28.04.20 10:59 AM Nhận xét Bởi Anln

Tài liệu Handout

Giới thiệu về hỗ trợ từ xa
_Introduction to Remote Support
 
Di chuyển tập tin
_File Transfer
 00:25:31
Sử dụng tổ hợp phím ctrl+alt+delt
_Send ctrl+alt+delt
 00:18:52
Khởi động lại và kết nối lại
_Reboot and Reconnect
 00:21:24
Chia sẻ màn hình
_Screen Sharing
 00:33:40
Desktop Plugin 00:35:00
Nhận Plugin hỗ trợ
_Get Support Plugin
 00:37:00
Ghi chú phiên
_Session Notes
 00:38:30
Lên lịch phiên
_Scheduling Sessions
 00:39:38
Cung cấp hỗ trợ từ thiết bị Android hoặc iOS
_Deliver support from Android or iOS device
Part 1 
00:41:00

Part 1

Giới thiệu về truy cập không giám sát
_Introduction to Unattended Access
 
Triển khai hàng loạt
_Bulk Deployment
 Part 2:
00:07:45
Phân nhóm máy tính
_Computer Grouping
  Part 2:
00:20:17
Phân quyền nhóm
_Group Permissions
  Part 2:
00:22:00
Wake trên LAN
_Wake on LAN
  Part 2:
00:17:45
Xác nhận phiên
_Session Confirmation
  Part 2:
00:24:15
Cài đặt tài khoản
_Account Settings
 
Quản lý kĩ thuật viên
_‌Manage Technicians
   Part 2:
00:26:50
Báo cáo và Nhật ký kiểm toán phiên
_Reports and Session Audit Logs
 Part 2:
00:28:00
Nhập, Thêm & Quản lý Liên lạc
_Import, Add & Manage Contacts
 Part 2:
00:31:10
Tái tạo thương hiệu / Widget khách hàng
_Re-branding / Customer Widget
 Part 2:
00:33:40
Tùy chỉnh Email lời mời / Từ địa chỉ
_Customizing Email Invitation / From address
 Part 2:
00:36:20
Tích hợp
_Integrations
 Part 2:
00:46:00
Bảo mật và tuân thủ
_Security and Compliance
 Part 2:
00:39:20
Nhiều phòng ban
_Multiple Departments
 Part 2:
00:44:10

Part 2

Anln

Chia sẻ -