Zoho Inspire - Analytics

28.04.20 11:26 AM Nhận xét Bởi Anln

Tài liệu handout

Kết nối các nguồn dữ liệu
_Connecting Data Sources
 
Ổ đĩa cục bộ, Cloud Drive, URL Web và FTP
_Local Drive, Cloud Drive, Web URL and FTP
 00:29:45 
Day 1 GMT 1
Tích hợp ứng dụng Zoho
_Zoho apps integration
 00:41:20 
Day 1 GMT 1
Tích hợp ứng dụng doanh nghiệp của bên thứ ba
_Third-party business apps integration
 
Báo cáo được xây dựng sẵn và trộn dữ liệu tự động
_Prebuilt reports and automatic data blending
 
Cơ sở dữ liệu cục bộ
_Local databases
 00:52:00
Day 1 GMT 1
Cơ sở dữ liệu đám mây
_Cloud databases
 01:31:50 
Day 1 GMT 1 
Chuẩn bị và pha trộn dữ liệu
_Data Preparation & Blending
 00:00:00 
Day 1 GMT 2
Cách viết công thức
_How to write a formula
 
Cách tạo tra cứu và xác định mô hình dữ liệu
_How to create look-up and define data model
00:10:35 
Day 1 GMT 2
Khái niệm cơ bản về SQL
_SQL basics
 01:09:45
Day 1 GMT 2
Trực quan hóa và hỏi Zia
_Visualizations and Ask Zia
 
Tạo biểu đồ, Pivot và các báo cáo khác
_Creating Charts, Pivot and other reports
 01:42:50 
Day1 GMT 2
Tạo bảng điều khiển và widget
_Creating Dashboards and Widgets
 00:26:20 Day 2 GMT 2
Tùy chỉnh báo cáo và bảng điều khiển
_Customising reports and dashboards
 
Cách sử dụng và huấn luyện Hỏi Zia
_How to use and train Ask Zia
 00:08:40 Day 2 GMT 2
Dự báo
_Forecasting
01:11:15 
Day 2 GMT 2
Chia sẻ và hợp tác
_Sharing and Collaboration
 
Chia sẻ cá nhân & nhóm
_Private & Group Sharing
 01:15:15 
Day 2 GMT 2
Xuất & email
_Export & Email
 01:18:03
Day 2 GMT 2
Xuất bản 
_Publishing
 01:41:47 
Day 2 GMT 2
Trình chiếu
_Slideshow
 01:45:00
Day 2 GMT 2
Quản lý người dùng
_Managing Users
 01:19:55 
Day 2 GMT 2
Phân tích nhúng - Giải pháp nhãn trắng
_Embedded Analytics - White Label Solution
 00:06:13 
Day 2 GMT 3
BI nhúng với SSO
_Embedded BI with SSO
 00:06:32 
Day 2 GMT 3
Cổng thông tin nhãn trắng độc lập
_Stand-alone White Label Portal
 00:08:54 
Day 2 GMT 3

Anln

Chia sẻ -