ServiceDesk Plus Partner Training 

11.03.21 04:23 PM Nhận xét Bởi Tech

ServiceDesk Plus Partner Training - Day 1
ServiceDesk Plus Partner Training - Day 2
ServiceDesk Plus Partner Training - Day 3
SDP: Introduction to the concept of ITSM, versions, licensing and integrations
SDP - Configure the new functionalities: ESM, RLC, Service Catalog and the rules of fields and forms
ServiceDesk Plus Partner Training - Day 1
Nội dung chương trình đào tạo Thời gian
 I. Giới thiệu
 Giới thiệu về Zoho Corp 01’15’’
 Tổng quan về danh mục phần mềm ManageEngine 05’20’’
 Giới thiệu tổng quan về Quản lý dịch vụ doanh nghiệp(ESM) và Servicedesk Plus 12’05’’
 Các thuật ngữ thường dùng 14’36’’
 Giới thiệu Chương trình đào tạo trong 3 ngày 24’50’’
II. Nội dung
1. Giới thiệu mô hình quản lý dịch vụ doanh nghiệp(ESM) 32’45’’
2. Quản lý Người dùng - User Management
 Thêm người dùng thủ công 42’05’’
 Thêm người dùng bằng import csv file 42’25’’
 Thêm người dùng thông qua AD 43’30’’
 Phương thức xác thực qua AD 52’30’’
 Phương thức xác thực SAML Single Sign On (SSO) 1h00’50’’
 Quản lý Site và Department 1h06’20’’
 Quản lý nhóm người dùng 1h12’30’’
 Quản lý nhóm kỹ thuật viên hỗ trợ 1h13’50’’
 Quản lý vai trò người dùng - Roles 1h15’37’’
 Cài đặt máy chủ thư – Mail Server Settings 1h20’00’’
3. Quản lý yêu cầu - Request Management 1h32’00’’
3.1 Quản lý yêu cầu về dịch vụ 1h33’15’’
 Giới thiệu về cổng tự phục vụ của người dùng 1h33’50’’
 Các hạng mục dịch vụ - Service Categories 1h35’35’’
 Các danh mục dịch vụ - Service Catalog 1h36’30’’
 Cấu hình biểu mẫu dịch vụ - Service template 1h38’25’’
 Cấu hình WorkFlow trong mẫu dịch vụ 1h53’15’’
 Xây dựng SLA cho danh mục dịch vụ - SLAs for Service Catalog 1h57’35’’
 Thêm nhiệm vụ cho danh mục dịch vụ - Tasks for Service Catalog 2h04’30’’
 Quy tắc của các trường và mẫu - Field and Form Rules 2h09’30
 3.2 Quản lý sự cố - Incident Management 2h14’55’’
 Cấu hình biểu mẫu sự cố - Incident Template 2h16’00
 Nguyên tắc xử lý sự cố 2h21’25’’
 Quy tắc tự động gán cho kỹ thuật viên - Technician Auto Assign 2h25’10’’
 Quy tắc kinh doanh - Business Rules 2h27’35’’
 Vòng đời của yêu cầu - Request Life Cycle 2h35’35’’
 Quy tắc đóng yêu cầu - Request Closing Rules 2h39’00
 Quy tắc đóng nhiệm vụ - Task Closing Rules 2h41’20’’
 Bộ lọc các yêu cầu - Filter 2h42’05’’
 Các thao tác với 1 yêu cầu - Actions on Request 2h44’22’’
**END** 2h55’00

↓ Video đào tạo ↓

ServiceDesk Plus Partner Training - Day 2
Nội dung chương trình đào tạo Thời gian
I. Quản lý vấn đề - Problem Management
Bức tranh tổng quan về quản lý vấn đề
1’30’’
Tạo mới một vấn đề - Create a problem
4’40’’
 Các thao tác với một vấn đề - Actions5’40’’
Các Giải pháp giải quyết vấn đề - Solutions for Problems
18’05’’
Liên kết 1 vấn đề và 1 sự cố
20’50’’
II. Quản lý thay đổi - Change Management
24’20’’
Các giai đoạn của một thay đổi – Stage
- Submission Stage
25’30’’
- Planning Stage
29’02’’
- Approval Satge31’50’’
- Implementation Stage
34’40’’
- Review Stage
37’21’’
- Close Stage
37’40’
Biểu mẫu của thay đổi - Change Template
40’35’’
Tùy chỉnh các giai đoạn và trạng thái của thay đổi trong từng giai đoạn - Stage and Status
43’00’’
Quy trình hoạt động của thay đổi - Change Workflow
44’00’’
Quy tắc đóng thay đổi
47’00’’
SLA của sự thay đổi47’45’’
III. Quản lý dự án - Project Management 
51’50’’
Milestones
54’31’’
Tasks1h00’30’’
 Bảng chấm công - Timesheet1h01’50’’
Thành viên dự án1h02’05’’
Chế độ xem Ganlt1h02’17’’
Quản lý tài nguyên dự án
1h03’30’’
 Sự liên kết với yêu cầu hoặc thay đổi Associations1h05’00’’
IV. Module Giải pháp - Solutions
1h08’15’’
 V. Quản lý tài sản - Asset Management1h13’40’’
Quét / thêm tài sản IT1h19’40’’
Quản lý tài sản phần mềm2h15’45’’
 Quản lý giấy phép phần mềm License2h17’10’’
Quản lý tài sản vay mượn - Loan Asset
2h23’20’’
Barcode2h25’20’’
Quản lý tài sản theo nhóm
2h29’05’’
VI. Cơ sở dữ liệu quản lý cấu hình(CMDB) -Configuration Management Database
2h31’05’’
 Chế độ xem doanh nghiệp - Business View2h32’10’’
VII. Module Purchase
2h34’45’’
VIII. Quản lý hợp đồng - Contract
2h40’15’’
IX. Điều kiển từ xa - Remote Control
 2h43’19’’
**END**

↓ Video đào tạo ↓

ServiceDesk Plus Partner Training - Day 3
Nội dung chương trình đào tạo Thời gian
I. Báo cáo - Reports
00’05’’
Báo cáo tùy chỉnh - Custom Reports
00’40’’
Báo cáo dạng bảng - Tabular Report
02’30’’
Báo cáo ma trận - Matrix Report
07’30’’
Lập lịch cho báo cáo - Schedule Report
11’05’’
Báo cáo kiểm toán - Audit Report
12’06’’
Trang tổng quan - Dashboard
13’18’’
Báo cáo truy vấn - Query Report17’30’’
II. Tích hợp - Intergrations

Tích hợp với ADManager Plus
25’30’’
Tích hợp với ADSelfService Plus
36’28’’
Tích hợp với Advanced Analytics
38’30’’
Tích hợp với Desktop Central
42’40’’
Tích hợp với Mobile Device Manager Plus
49’50’’
Tích hợp với OpManager
52’15’’
Tích hợp với Password Manager Pro
55’50’’
Tích hợp với Site24x7, Hall Booking, JIRA
1h02’15’’
Tích hợp với Microsoft Teams
1h04’30’’
III. Servicedesk Plus extensions: A platform for limitless possibilities1h06’50
Từng bước tiếp cận với Tùy chỉnh và Tích hợp

Step by Step approach to Customizations and integrations
1h10’00’’
Client Side Customization
1h15’55’’
Field and Form Rules
1h26’00’’
Page Scripts1h29’45’’
Custom Actions
1h33’40’’
Custom Triggers1h37’20’’
Request Custom Menu
1h41’50’’
Custom Schedules1h44’50’’
APIs
1h46’05’’
IV. Khắc phục sự cố Troubleshooting1h52’15’’
Servicedesk is not starting2h02’50’’
Unable to login to ServiceDesk2h37’35’’
Mail fetching is not working
2h53’36’’
Frequent Application crash/ Performance degradation
3h03’25’’
**END**

↓ Video đào tạo ↓

SDP: Introduction to the concept of ITSM, versions, licensing and integrations
Nội dung chương trình đào tạo Thời gian
I. Báo cáo - Reports
00’05’’
Báo cáo tùy chỉnh - Custom Reports
00’40’’
Báo cáo dạng bảng - Tabular Report
02’30’’
Báo cáo ma trận - Matrix Report
07’30’’
Lập lịch cho báo cáo - Schedule Report
11’05’’
Báo cáo kiểm toán - Audit Report
12’06’’
Trang tổng quan - Dashboard
13’18’’
Báo cáo truy vấn - Query Report17’30’’
II. Tích hợp - Intergrations

Tích hợp với ADManager Plus
25’30’’
Tích hợp với ADSelfService Plus
36’28’’
Tích hợp với Advanced Analytics
38’30’’
Tích hợp với Desktop Central
42’40’’
Tích hợp với Mobile Device Manager Plus
49’50’’
Tích hợp với OpManager
52’15’’
Tích hợp với Password Manager Pro
55’50’’
Tích hợp với Site24x7, Hall Booking, JIRA
1h02’15’’
Tích hợp với Microsoft Teams
1h04’30’’
III. Servicedesk Plus extensions: A platform for limitless possibilities1h06’50
Từng bước tiếp cận với Tùy chỉnh và Tích hợp

Step by Step approach to Customizations and integrations
1h10’00’’
Client Side Customization
1h15’55’’
Field and Form Rules
1h26’00’’
Page Scripts1h29’45’’
Custom Actions
1h33’40’’
Custom Triggers1h37’20’’
Request Custom Menu
1h41’50’’
Custom Schedules1h44’50’’
APIs
1h46’05’’
IV. Khắc phục sự cố Troubleshooting1h52’15’’
Servicedesk is not starting2h02’50’’
Unable to login to ServiceDesk2h37’35’’
Mail fetching is not working
2h53’36’’
Frequent Application crash/ Performance degradation
3h03’25’’
**END**

↓ Video đào tạo ↓

SDP - Configure the new functionalities: ESM, RLC, Service Catalog and the rules of fields and forms
Nội dung chương trình đào tạo Thời gian
I. Báo cáo - Reports
00’05’’
Báo cáo tùy chỉnh - Custom Reports
00’40’’
Báo cáo dạng bảng - Tabular Report
02’30’’
Báo cáo ma trận - Matrix Report
07’30’’
Lập lịch cho báo cáo - Schedule Report
11’05’’
Báo cáo kiểm toán - Audit Report
12’06’’
Trang tổng quan - Dashboard
13’18’’
Báo cáo truy vấn - Query Report17’30’’
II. Tích hợp - Intergrations

Tích hợp với ADManager Plus
25’30’’
Tích hợp với ADSelfService Plus
36’28’’
Tích hợp với Advanced Analytics
38’30’’
Tích hợp với Desktop Central
42’40’’
Tích hợp với Mobile Device Manager Plus
49’50’’
Tích hợp với OpManager
52’15’’
Tích hợp với Password Manager Pro
55’50’’
Tích hợp với Site24x7, Hall Booking, JIRA
1h02’15’’
Tích hợp với Microsoft Teams
1h04’30’’
III. Servicedesk Plus extensions: A platform for limitless possibilities1h06’50
Từng bước tiếp cận với Tùy chỉnh và Tích hợp

Step by Step approach to Customizations and integrations
1h10’00’’
Client Side Customization
1h15’55’’
Field and Form Rules
1h26’00’’
Page Scripts1h29’45’’
Custom Actions
1h33’40’’
Custom Triggers1h37’20’’
Request Custom Menu
1h41’50’’
Custom Schedules1h44’50’’
APIs
1h46’05’’
IV. Khắc phục sự cố Troubleshooting1h52’15’’
Servicedesk is not starting2h02’50’’
Unable to login to ServiceDesk2h37’35’’
Mail fetching is not working
2h53’36’’
Frequent Application crash/ Performance degradation
3h03’25’’
**END**

↓ Video đào tạo ↓

Chia sẻ -