Quản lý quyền và hạn ngạch trong nguồn mở

03.05.19 02:12 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Yêu cầu chuẩn bị

Một máy chủ Linux CentOS 7

Một máy windows đã cài SecureCRT.

Một Switch kết nối Server Linux và PC

2. Yêu cầu nội dung

Đặt địa chỉ IP trên Server.

Sử dụng SecureCRT kết nối và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Tạo file/thư mục.
  • Tạo user/group.
  • Phân quyền cho file/thư mục.
  • Thay đổi chủ sở hữu (owner) của file/thư mục.
  • Thay đổi nhóm sở hữu của file/thư mục.

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -