Quản lý người dùng và nhóm người dùng trong Linux

03.05.19 01:36 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Chuẩn bị thiết bị

Một máy chủ Linux CentOS 7.

Một máy windows đã cài SecureCRT.

Một Switch kết nối Server Linux và PC

2. Yêu cầu nội dung

Đặt địa chỉ IP trên Server.

Sử dụng SecureCRT kết nối và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Quản lý người dùng.
  • Tạo các user sau: anln (Le Ngoc An), nqthai (Nguyen Quoc Thai), ndxuan (Nguyen Duc Xuan), cuongjpit (Nguyen Manh Cuong), ptduy (Pham Tien Duy).
  • Đặt password cho từng user.
  • Thay đổi thông tin tài khoản.
  • Tạm khóa tài khoản.
  • Xóa tài khoản.

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -