Quản lý File và Thư mục trong Linux

03.05.19 01:33 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Chuẩn bị thiết bị

Một máy chủ Linux CentOS 7.

Một máy windows 10 đã cài SecureCRT.

Một Switch kết nối Server Linux và PC

2. Yêu cầu nội dung

Đặt địa chỉ IP trên Server.

Sử dụng SecureCRT kết nối và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Tìm hiểu file với find.which, whereis, type.
  • Hiển thị và liệt kê các file và thư mục.
  • Di chuyển tới thư mục khác.
  • Tạo file với thư mục mới.
  • Copy, di chuyển, xóa file hoặc thư mục.
  • Xem nội dung file.
  • Tạo liên kết file (link file).

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -