ManageEngine Desktop Central Training

13.03.21 11:29 PM Nhận xét Bởi Tech

ManageEngine Endpoint Management and Security Seminar 2020
UEM: How to be aligned to compliance standards using Browser Security Plus and Device Control
UEM: The Power of Desktop Central in the Endpoint Era - Africa Partner Training
ManageEngine Endpoint Management and Security Seminar 2020
Thách thức / Vấn đề với Hệ thống
  Xem tại Giải pháp Xem tại
Session 1: EndPoint UEM
 Giới thiệu tổng quan về 'New Norm' chuẩn bị chuyển tiếp trạng thái 'All Normals' khi một phần sẽ tiếp tục WFH và bộ phận khác quay trở lại văn phòng

- Tóm tắt nội dung:
Giải quyết hiệu quả các biến chứng liên quan tới Quản trị Thiết bị đầu cuối 
11'30"


- sử dụng thiết bị đầu cuối nào để hoàn thành công việc của mình?
 12'48
- Thách thức làm việc từ xa
 15'43"
- Các khó khăn liên quan
** Did You Know
- Tiếp cận các nguồn lực của công ty
 19'30"
- Xác thực ứng dụng
- Khắc phục sự cố từ xa
** Did You Know
Các xu hướng gần đây trong Quản lý EndPoint
 27:33"
- Truy cập mạng không tin cậy
- Tự động hóa quy trình bảo mật
- Phân tích hành vi người dùng
- Môi trường dựa trên đám mây
** Did You Know 
 28'00
- UEM
 31'34"
- Nhiệm vụ và Tuân thủ
- OS imaging & Triển khai HDH (MO)
 36'23 42'30
- Kiểm soát và quản lý các ứng dụng (+DEMO)
 38'00 45'52
 ** Did You Know 48'06"
- Quản lý Modern
 54'30
** Did You Know 
 56'41"
- Giám sát tất cả các điểm cuối
 59'43"
- Tương lai của EUM
 103'05"
- Câu hỏi / Poll: 
** POLL: Bạn sử dụng EndPoint nào để hoàn thành công việc của mình?
 12'48
** POLL: Bạn có yêu cầu người dùng kết nối với VPN để truy cập Dữ liệu của công ty không
 23'18"
** POLL: Bạn sử dụng bao nhiêu công cụ để quản lý điểm cuối của mình 
 33'48"
** POLL: Bạn có tin vào một cách tiếp cận thống nhất để quản lý mạng không?
1h01'10
Session 2: EndPoint Security  1h07'00"
 Bảo mật Thiết bị đầu cuối
 1h07'00"
- Phân tích tác động của COVID-19 đối với an ninh mạng và Chuẩn bị cho tương lai - Phiên thảo luận nổi bật
 1h08'53"
**POLL: Bạn nhận thức được như thế nào về các Cuộc tấn công an ninh mạng xung quanh bạn?
 1h10'40"
- Điều gì đã dẫn đến sự gia tăng tội phạm mạng?
 1h14'00"
** POLL: Điều gì đã đặt ra thách thức tối đa để bảo vệ trong môi trường từ xa?
 1h17'44"
- Securing Back-to-office devices: Back to Office checklist
 1h25'23"
** POLL: Theo bạn đâu là cách tốt nhất để đối phó với lực lượng lao động lai (đa dạng)
 1h32'20"
 Doanh nghiệp cần đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau:

Tại sao lại tập trung vào Bảo mật EndPoint
1h34'00"
5 Trụ cột trong Bảo mật EndPoint cùng DCA - bao gồm Add-ons:1h37'00"
- Vulnerabilities management 1h37'30"
- Patch Management 1h42'30"
- Browser Security1h54'00"
- Device Control Plus 2h0'00"
- Application Control Plus 2h05'00"
** POLL: Bạn phải đối mặt với những vấn đề lớn nào khi sử dụng nhiều giải pháp để bảo mật điểm cuối? 2h11'40"
- Tóm tắt Endpoint Unified Management --and--- Security 2h15'00" --> 2h24'00"

↓ Video đào tạo ↓

UEM: How to be aligned to compliance standards using Browser Security Plus and Device Control
Thách thức / Vấn đề với Hệ thống
  Xem tại Giải pháp Xem tại
Session 1: EndPoint UEM
 Giới thiệu tổng quan về 'New Norm' chuẩn bị chuyển tiếp trạng thái 'All Normals' khi một phần sẽ tiếp tục WFH và bộ phận khác quay trở lại văn phòng

- Tóm tắt nội dung:
Giải quyết hiệu quả các biến chứng liên quan tới Quản trị Thiết bị đầu cuối 
11'30"


- sử dụng thiết bị đầu cuối nào để hoàn thành công việc của mình?
 12'48
- Thách thức làm việc từ xa
 15'43"
- Các khó khăn liên quan
** Did You Know
- Tiếp cận các nguồn lực của công ty
 19'30"
- Xác thực ứng dụng
- Khắc phục sự cố từ xa
** Did You Know
Các xu hướng gần đây trong Quản lý EndPoint
 27:33"
- Truy cập mạng không tin cậy
- Tự động hóa quy trình bảo mật
- Phân tích hành vi người dùng
- Môi trường dựa trên đám mây
** Did You Know 
 28'00
- UEM
 31'34"
- Nhiệm vụ và Tuân thủ
- OS imaging & Triển khai HDH (MO)
 36'23 42'30
- Kiểm soát và quản lý các ứng dụng (+DEMO)
 38'00 45'52
 ** Did You Know 48'06"
- Quản lý Modern
 54'30
** Did You Know 
 56'41"
- Giám sát tất cả các điểm cuối
 59'43"
- Tương lai của EUM
 103'05"
- Câu hỏi / Poll: 
** POLL: Bạn sử dụng EndPoint nào để hoàn thành công việc của mình?
 12'48
** POLL: Bạn có yêu cầu người dùng kết nối với VPN để truy cập Dữ liệu của công ty không
 23'18"
** POLL: Bạn sử dụng bao nhiêu công cụ để quản lý điểm cuối của mình 
 33'48"
** POLL: Bạn có tin vào một cách tiếp cận thống nhất để quản lý mạng không?
1h01'10
Session 2: EndPoint Security  1h07'00"
 Bảo mật Thiết bị đầu cuối
 1h07'00"
- Phân tích tác động của COVID-19 đối với an ninh mạng và Chuẩn bị cho tương lai - Phiên thảo luận nổi bật
 1h08'53"
**POLL: Bạn nhận thức được như thế nào về các Cuộc tấn công an ninh mạng xung quanh bạn?
 1h10'40"
- Điều gì đã dẫn đến sự gia tăng tội phạm mạng?
 1h14'00"
** POLL: Điều gì đã đặt ra thách thức tối đa để bảo vệ trong môi trường từ xa?
 1h17'44"
- Securing Back-to-office devices: Back to Office checklist
 1h25'23"
** POLL: Theo bạn đâu là cách tốt nhất để đối phó với lực lượng lao động lai (đa dạng)
 1h32'20"
 Doanh nghiệp cần đối phó với nhiều mối đe dọa khác nhau:

Tại sao lại tập trung vào Bảo mật EndPoint
1h34'00"
5 Trụ cột trong Bảo mật EndPoint cùng DCA - bao gồm Add-ons:1h37'00"
- Vulnerabilities management 1h37'30"
- Patch Management 1h42'30"
- Browser Security1h54'00"
- Device Control Plus 2h0'00"
- Application Control Plus 2h05'00"
** POLL: Bạn phải đối mặt với những vấn đề lớn nào khi sử dụng nhiều giải pháp để bảo mật điểm cuối? 2h11'40"
- Tóm tắt Endpoint Unified Management --and--- Security 2h15'00" --> 2h24'00"

↓ Video đào tạo ↓

UEM: The Power of Desktop Central in the Endpoint Era - Africa Partner Training
Nội dung chương trình đào tạo Thời gian
I. Báo cáo - Reports
00’05’’
Báo cáo tùy chỉnh - Custom Reports
00’40’’
Báo cáo dạng bảng - Tabular Report
02’30’’
Báo cáo ma trận - Matrix Report
07’30’’
Lập lịch cho báo cáo - Schedule Report
11’05’’
Báo cáo kiểm toán - Audit Report
12’06’’
Trang tổng quan - Dashboard
13’18’’
Báo cáo truy vấn - Query Report17’30’’
II. Tích hợp - Intergrations

Tích hợp với ADManager Plus
25’30’’
Tích hợp với ADSelfService Plus
36’28’’
Tích hợp với Advanced Analytics
38’30’’
Tích hợp với Desktop Central
42’40’’
Tích hợp với Mobile Device Manager Plus
49’50’’
Tích hợp với OpManager
52’15’’
Tích hợp với Password Manager Pro
55’50’’
Tích hợp với Site24x7, Hall Booking, JIRA
1h02’15’’
Tích hợp với Microsoft Teams
1h04’30’’
III. Servicedesk Plus extensions: A platform for limitless possibilities1h06’50
Từng bước tiếp cận với Tùy chỉnh và Tích hợp

Step by Step approach to Customizations and integrations
1h10’00’’
Client Side Customization
1h15’55’’
Field and Form Rules
1h26’00’’
Page Scripts1h29’45’’
Custom Actions
1h33’40’’
Custom Triggers1h37’20’’
Request Custom Menu
1h41’50’’
Custom Schedules1h44’50’’
APIs
1h46’05’’
IV. Khắc phục sự cố Troubleshooting1h52’15’’
Servicedesk is not starting2h02’50’’
Unable to login to ServiceDesk2h37’35’’
Mail fetching is not working
2h53’36’’
Frequent Application crash/ Performance degradation
3h03’25’’
**END**

↓ Video đào tạo ↓

Chia sẻ -