Mã hóa dữ liệu trong Linux

03.05.19 01:54 AM Nhận xét Bởi Anln

1.Chuẩn bị thiết bị

Một máy chủ Linux CentOS 7

Một máy Windows 10 cài đặt SecureCRT

Một Switch kết nối Server Linux và PC.

2.Yêu cầu nội dung

Kết nối thiết bị theo mô hình.

Đặt địa chỉ IP trên Server.

Sử dụng SecureCRT kết nối để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  •     Thay đổi port mặc định của giao thức SSH
  •     Cấu hình không cho user root login thông qua SSH
  •     Chỉ cho phép một số user được phép login qua SSH
  •     Mã hóa và giải mã tệp tin.

3.Video hướng dẫn

Chia sẻ -