Hướng dẫn quản lý tiến trình boot trong Linux

03.05.19 01:30 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Yêu cầu chuẩn bị

Một máy chủ Linux CentOS 7.

Một máy win 7 đã cài SecureCRT.

Một Switch kết nối Server Linux và PC

2.Yêu cầu nội dung:

Đặt địa chỉ IP trên Server.

Sử dụng SecureCRT kết nối và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Tìm hiểu về quá trình boot trên Linux.
  • Cấu hình bảo mật cho boot loader.
  • Quản lí runlevels trên Linux.
  • Shutdown hệ thống.

3. Video hướng dẫn:

Chia sẻ -