Hướng dẫn cài đặt HĐH ESXI trên VMware Workstation

03.05.19 02:29 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Yêu cầu chuẩn bị

Một máy tính cài HĐH Windows 10 chạy 64 Bit

Cài đặt sẵn phần mề VMware Workstation

Fle ISO của HĐH Esxi 6.7.

Một máy Windows 7 hoặc 10 để test.

2. Nội dung thực hiện

Kết nối thiết bị

Tạo máy ảo để cài Esxi 6.7

Cài đặt và cấu hình HĐH Esxi 6.7

Tạo máy ảo và cài đặt HĐH CentOS

Kiểm tra kết nối thông từ LAN vào máy ảo vừa tạo

----&-----&-----

3. Video hướng dẫn


Chia sẻ -