Cấu hình tổng hợp 3 giao thức RIPv2-OSPF-EIGRP

03.05.19 04:53 AM Nhận xét Bởi Anln

Sơ đồ hệ thống mạng kết nối 3 giao thức RIPv2, OSPF, EIGRP


1. Cấu hình Ip cho PC và Server

PC1

PC5

IP Address: 192.168.1.10

IP Address: 192.168.5.10

Subnet Mask:255.255.255.0

Subnet Mask:255.255.255.0

Default Getway:192.168.1.1

Default Getway:192.168.5.1

DNS Server: 8.8.8.8

DNS Server: 8.8.8.8

PC2

PC6

IP Address: 192.168.2.10

IP Address: 192.168.6.10

Subnet Mask:255.255.255.0

Subnet Mask:255.255.255.0

Default Getway:192.168.2.1

Default Getway:192.168.6.1

PC3

DNS Server: 8.8.8.8

IP Address: 192.168.3.10

Server IP

Subnet Mask:255.255.255.0

IP Address: 8.8.8.8

Default Getway:192.168.3.1

Subnet Mask:255.255.255.0

PC4

Default Getway:8.8.8.1

IP Address: 192.168.4.10

DNS Server: 8.8.8.8

Subnet Mask:255.255.255.0

Chỉnh DNS On

Default Getway:192.168.4.1

Name: google.com

2. Cấu hình Switch 0

a. Cấu hình cơ bản Switch

Switch>enable

Switch#configure terminal

Switch(config)#hostname SW0

SW0(config)#line console 0

SW0(config-line)#password cisco

SW0(config-line)#login

SW0(config-line)#exit

SW0(config)#line vty 0 4

SW0(config-line)#password cisco

SW0(config-line)#login

SW0(config-line)#exit

SW0(config)#ban motd "XINCHAO"

SW0(config)#enable secret cisco

b. Cấu hình VLAN

SW0(config)#vlan 10

SW0(config-vlan)#name IT

SW0(config-vlan)#Vlan 20

SW0(config-vlan)#name Sale

SW0(config-vlan)#exit

SW0(config)#interface range f0/1-10

SW0(config-if-range)#switchport access vlan 10

SW0(config-if-range)#exit

SW0(config)#interface range f0/11-20

SW0(config-if-range)#switchport access vlan 20

SW0(config-if-range)#exit

SW0(config)#int g0/1

SW0(config-if)#switchport mode trunk

SW0(config-if)#end

SW0#wr (lưu lại cấu hình)

3. Cấu hình Router R1(Chưa cần đưa cổng WIC-2T)

a. Cấu hình cơ bản

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1

R1(config)#line console 0

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#line vty 0 4

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#banner motd "XINCHAO"

R1(config)#enable secret cisco

b. Cấu hình Sub interface (nhiều IP gateway trên một cổng)

R1(config)#int f0/0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface f0/0.10

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 10

R1(config-subif)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-subif)#exit

R1(config)#interface f0/0.20

R1(config-subif)#encapsulation dot1Q 20

R1(config-subif)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

R1(config-subif)#exit

c. Cấu hình IP cho cổng bên ngoài

R1(config)#interface f0/1

R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shut

R1(config-if)#exit

d. Cấu hình định tuyến động (RIPv2)

R1(config)#router rip

R1(config-router)#version 2

R1(config-router)#network 10.0.0.0

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#redistribute connected metric 1

R1(config-router)#end

R1#wr

4. Cấu hình Router CORE (tắt công tắc đưa cổng NM-4E  vào sau đó bật công tắc lên)

a. cấu hình cơ bản

Router>enable

Router(config)#hostname CORE

CORE(config)#line console 0

CORE(config-line)#password cisco

CORE(config-line)#login

CORE(config-line)#exit

CORE(config)#line vty 0 4

CORE(config-line)#password cisco

CORE(config-line)#login

CORE(config-line)#exit

CORE(config)#banner motd "XIN CHAO"

CORE(config)#enable secret cisco

b. Cấu hình IP cho các cổng và bật NAT trong cổng

CORE(config)#int f0/0

CORE(config-if)#no shutdown

CORE(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.0

CORE(config-if)#ip nat inside

CORE(config-if)#exit

CORE(config)#interface s0/3/0

CORE(config-if)#no shutdown

CORE(config-if)#ip address 200.0.0.100 255.255.255.0

CORE(config-if)#clock rate 64000

CORE(config-if)#ip nat outside

CORE(config-if)#exit

CORE(config)#int e1/0

CORE(config-if)#ip add 12.0.0.2 255.255.255.0

CORE(config-if)#no shut

CORE(config-if)#ip nat inside

CORE(config-if)#exit

CORE(config)#int f0/1

CORE(config-if)#no shutdown

CORE(config-if)#ip nat inside

CORE(config-if)#ip add 11.0.0.2 255.255.255.0

CORE(config-if)#exit

c. Cấu hình đường định tuyến mặc định (Default Root)

CORE(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1

d. Cấu hình định tuyến động (sử dụng RIPv2)

CORE(config)#router rip

CORE(config-router)#version 2

CORE(config-router)#network 10.0.0.0

CORE(config-router)#no auto-summary

CORE(config-router)#default-information originate

CORE(config-router)# redistribute ospf 5 metirc 1

CORE(config-router)# redistribute eigrp 10 metirc 1.

CORE(config-router)#exit

e. Cấu hình Access list và NAT

CORE(config)#access-list 10 permit any

CORE(config)#ip nat inside source list 10 interface s0/3/0 overload

f. Cấu hình định tuyến EIGRP

CORE(config)#router eigrp 10

CORE(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255

CORE(config-router)#redistribute static

CORE(config-router)# redistribute rip metric 100000 10 100 100 12000

CORE(config-router)# redistribute ospf 5 metric 100000 10 100 100 12000

CORE(config-router)#exit

g. Cấu hình định tuyến OSPF

CORE(config)#router ospf 5

CORE(config-router)#net 12.0.0.0 0.0.0.255 area 0

CORE(config-router)#default-information originate

CORE(config-router)# redistribute rip subnet

CORE(config-router)# redistribute eigrp 10 subnet

CORE(config-router)#exit

CORE(config-router)#end

CORE#wr

5. Cấu hình Router ISP (tắt công tắc đưa cổng WIC-2T vào sau đó bật công tắc lên)

a. Cấu hình cơ bản

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname ISP

ISP(config)#line console 0

ISP(config-line)#password cisco

ISP(config-line)#login

ISP(config-line)#exit

ISP(config)#line vty 0 4

ISP(config-line)#password cisco

ISP(config-line)#login

ISP(config-line)#exit

ISP(config)#banner motd "XIN CHAO"

ISP(config)#enable secret cisco

b. Đặt IP cho các cổng

ISP(config)#interface f0/0

ISP(config-if)#ip address 8.8.8.1 255.255.255.0

ISP(config-if)#no shutdown

ISP(config-if)#exit

ISP(config)#interface s0/3/0

ISP(config-if)#no shutdown

ISP(config-if)#ip address 200.0.0.1 255.255.255.0

ISP(config-if)#end

ISP#wr

6. Cấu hình SW1

a. Cấu hình cơ bản

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#hostname SW1

SW1(config)#line console 0

SW1(config-line)#password cisco

SW1(config-line)#login

SW1(config-line)#exit

SW1(config)#line vty 0 4

SW1(config-line)#password cisco

SW1(config-line)#login

SW1(config-line)#exit

SW1(config)#banner motd "xin chao"

SW1(config)#enable secret cisco

SW1(config)#vlan 30

SW1(config-vlan)#name bai

SW1(config-vlan)#vlan 40

SW1(config-vlan)#name tap

SW1(config-vlan)#exit

b. Cấu hình VLAN

SW1(config)#interface range f0/1-10

SW1(config-if-range)#switchport access vlan 30

SW1(config-if-range)#exit

SW1(config)#interface range f0/11-20

SW1(config-if-range)#switchport access vlan 40

SW1(config-if-range)#exit

SW1(config)#int g1/1

SW1(config-if)#switchport mode trunk

SW1(config-if)#end

SW1#wr

7. Cấu hình R3

a. Cấu hình cơ bản

Router>enable

Router(config)#hostname R3

R3(config)#line console 0

R3(config-line)#password cisco

R3(config-line)#login

R3(config-line)#exit

R3(config)#line vty 0 4

R3(config-line)#password cisco

R3(config-line)#login

R3(config-line)#exit

R3(config)#banner motd "XIN CHAO"

R3(config)#enable secret cisco

b. Cấu hình IP cho các cổng

R3(config)#int f0/0

R3(config-if)#ip add 11.0.0.1 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#exit

R3(config)#interface f0/1.30

R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 30

R3(config-subif)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

R3(config-subif)#exit

R3(config)#interface f0/1.40

R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 40

R3(config-subif)#ip add 192.168.4.1 255.255.255.0

R3(config-subif)#exit

R3(config)#interface f0/1

R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#exit

c. Bật định tuyến Eigrp

R3(config)#router eigrp 10

R3(config-router)#network 11.0.0.0 0.0.0.255

R3(config-router)#redistribute connected

R3(config-router)#end

R3#wr

8. Cấu hình SW2

a. Cấu hình cơ bản

Switch>en

Switch>enable

Switch#conf t

Switch(config)#hostname SW2

SW2(config)#line console 0

SW2(config-line)#passwordcisco

SW2(config-line)#login

SW2(config-line)#exit

SW2(config)#line vty 0 4

SW2(config-line)#passwordcisco

SW2(config-line)#login

SW2(config-line)#exit

SW2(config)#banner mot

SW2(config)#banner motd "xin chao"

SW2(config)#enable secret cisco

b. Cấu hình VLAN

SW2(config)#vlan 50

SW2(config-vlan)#name kiem

SW2(config-vlan)#vlan 60

SW2(config-vlan)#name tra

SW2(config-vlan)#exit

SW2(config)#interface range f0/1-10

SW2(config-if-range)#switchport acc vlan 50

SW2(config-if-range)#exit

SW2(config)#interface range f0/11-20

SW2(config-if-range)#switchport access vlan 60

SW2(config-if-range)#exit

SW2(config)#int g1/1

SW2(config-if)#switchport mode trunk

SW2(config-if)#end

SW2#wr

9. Cấu hình R2

a. Cấu hình cơ bản

Switch>enable

Switch#conf t

Switch(config)#hostname R2

R2(config)#line con 0

R2(config-line)# passwordcisco

R2(config-line)#login

R2(config-line)#exit

R2(config)#line vty 0 4

R2(config-line)# passwordcisco

R2(config-line)#login

R2(config-line)#exit

R2(config)#banner mot

R2(config)#banner motd "thuong thoi"

R2(config)#enable secret cisco

b. Cấu hình IP cho các cổng

R2(config)#int f0/0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#interface f0/0.50

R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 50

R2(config-subif)#ip add 192.168.5.1 255.255.255.0

R2(config-subif)#exit

R2(config)#interface f0/0.60

R2(config-subif)#encapsulation dot1Q 60

R2(config-subif)#ip add 192.168.6.1 255.255.255.0

R2(config-subif)#exit

R2(config)#interface f0/1

R2(config-if)#ip add 12.0.0.1 255.255.255.0

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

c. Cấu hình định tuyến OSPF

R2(config)#router ospf 5

R2(config-router)#network 12.0.0.0 0.0.0.255 area 0

R2(config-router)#redistribute connected subnets

R2(config-router)#end

R2#wr

10. Một số lệnh chú ý

Show ip route - Kiểm tra bảng định tuyến nhận đủ hay chưa

Show run – Kiểm tra cấu hình

Show vlan – Kiểm tra VLAN

Show ip nat translations – Kiểm tra NAT đã thành công chưa


-----&-----&-----

Để quay về danh sách các bài phần Network các bạn chọn link sau

https://www.quantrimangdn.com/blogs/post/tong-hop-cac-bai-phan-network

    Anln

    Chia sẻ -