Cài đặt và cấu hình NGINX-PHP-MySQL-PHPMyadmin

03.05.19 12:21 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Giới thiệu về NginX

Nginx là một máy chủ sử dụng phổ biến giao thức HTTP, HTTPS, SMTP, POP3 và IMAP , cũng như dùng làm cân bằng tải (load balancer), HTTP cache và máy chủ web (web server). Nginx tập trung vào việc phục vụ số lượng kết nối đồng thời lớn (high concurrency), hiệu suất cao và sử dụng bộ nhớ thấp. Nginx được biết đến bởi sự ổn định cao, nhiều tính năng, cấu hình đơn giản và tiết kiệm tài nguyên.

2. Các bước triển khai

B1: Sửa Hosts file và Hostname của máy cài Nginx

    #vi /etc/hosts 

    9.9.9.10  web.viettel.com.vn  web

    #vi /etc/hostname

    web

B2. Tạo file "nginx.repo" (phải cài từ Internet vì trong đĩa không có Nginx)

    # vi /etc/yum.repos.d/nginx.repo

    Viết nội dung cho file "nginx.repo"

    [nginx]

    name=nginx repo

    baseurl=http://nginx.org/packages/centos/$releasever/$basearch/

    gpgcheck=0

    enabled=1

B3: Cài đặt Nginx, PHP và các gói bổ trợ

    # yum install nginx -y *

    # yum install php * -y

B4: Cài đặt các gói bổ sung cho PHP-MYSQL

    # yum install php-mysql php-gd php-ldap php-odbc php-pear php-xml php-xmlrpc * -y 

B5: Cài đặt gói PHP-FPM hỗ trợ cho NginX

    # yum install php-fpm * -y

B6: Vô hiệu hóa Apache (httpd) và kích hoạt nginx, php-fpm

    systemctl stop httpd

    systemctl disable httpd

    systemctl start nginx

    systemctl enable nginx

    systemctl start php-fpm

    systemctl enable php-fpm

B7: Kiểm tra phiên bản của nginx và php-fpm

    nginx -v

    php-fpm -v

B8: Mở Port 80 cho Web Server

    systemctl start firewalld

    firewall-cmd --permanent --zone=public --add-port=80/tcp

    firewall-cmd --reload

    firewall-cmd --list-all

B9: Mở File default.conf và xóa sạch rồi copy  nội dung như sau: 

    # vi /etc/nginx/conf.d/default.conf

 server {
  listen  80;
  server_name  web.viettel.com.vn;
  #charset koi8-r;
  #access_log  /var/log/nginx/log/host.access.log  main;
  location / {
  root  /usr/share/nginx/html;
  index  index.html index.htm index.php;
  }
  #error_page  404  /404.html;
  # redirect server error pages to the static page /50x.html
  #
  error_page  500 502 503 504  /50x.html;
  location = /50x.html {
  root  /usr/share/nginx/html;
  }
  # proxy the PHP scripts to Apache listening on 127.0.0.1:80
  #
  #location ~ \.php$ {
  #  proxy_pass  http://127.0.0.1;
  #}
  # pass the PHP scripts to FastCGI server listening on 127.0.0.1:9000
  #
  location ~ \.php$ {
  root   /usr/share/nginx/html;
  fastcgi_pass  unix:/var/run/php5-fpm.sock; #(không copy đoạn chú thích này: kết nối giữa Nginx và PHP theo Socket sẽ tăng tính ổn định và nhanh hơn)
  fastcgi_index  index.php;
  fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
  include  fastcgi_params;
  }
  # deny access to .htaccess files, if Apache's document root
  # concurs with nginx's one
  #
  #location ~ /\.ht {
  #  deny  all;
  #}
}
 

B10: Mở File nginx.conf chỉnh sửa thêm một số nội dung nếu cần

    #vi /etc/nginx/nginx.conf

     user  nginx; <= Gán quyền cho user nginx

    worker_processes  1;  <= Cần chỉnh lại worker_processes bằng với số lượng CPU core bạn được sử dụng​
    error_log  /var/log/nginx/error.log warn;  <= Cấu hình đường dẫn file error_log
    pid        /var/run/nginx.pid;
    events {
    worker_connections  1024;   <= số kết nối tối đa tai 1 thời điểm; mặc định là 1024; trường hợp bạn muốn nâng cao hơn có thể tùy chỉnh nhưng không nên cao hơn quá 2048.
    }
    http {
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    log_format  main  '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
         '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
         '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log  /var/log/nginx/access.log  main; <= Cấu hình log access
    sendfile        on;
    server_tokens off;   <= Cấu hình ẩn phiên bản nginx đang sử dụng
    #tcp_nopush     on;
    keepalive_timeout  65;
    #gzip  on;
    fastcgi_buffers         8 16k;
    fastcgi_buffer_size     32k;
    fastcgi_connect_timeout 300;
    fastcgi_send_timeout    300;
    fastcgi_read_timeout    300;
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf; <= Đường dẫn gán file cấu hình virtual hosts cho từng site
    }

B11: Thiết lập lại User và Group chạy PHP

    vi /etc/php-fpm.d/www.conf

    Gõ lệnh :set nu tìm đến dòng 12, 31, 32, 39,40 bỏ dấu ; và sửa lại thành

    listen = /var/run/php5-fpm.sock

    listen.owner = nginx

    listen.group = nginx

    user = nginx

    group = nginx

    Lưu lại thiết lập và khởi động lại PHP-FPM

    systemctl restart php-fpm

    systemctl restart nginx

B12: Cài đặt MYSQL Server

     # yum install -y mariadb mariadb-server

B13: Start  mysql server lên khởi động cùng mỗi khi khởi động lại Server

    systemctl start mariadb.service

    systemctl enable mariadb.service

B14: đổi lại mật khẩu của tài khoản Root quản trị Mysql server

    #/usr/bin/mysqladmin -u  root  password 123456a@

B15: Cài đặt PHPMYADMIN cho NGINX

    +Download phpmyadmin về máy

    +Sử dụng WinsCP để transfer thư mục phpmyadmin vào máy chủ nginx theo đường dẫn /usr/share/nginx/html

    - Giải nén gói cài đặt phpMyAdmin-3.5.1-all-languages.tar.gz

    [root@centos7 ~]# cd /usr/share/nginx/html

    [root@centos7 html]#tar -zxvf phpMyAdmin-3.5.1-all-languages.tar.gz

    -Đổi tên thư mục sau khi giải nén

    [root@centos7 html]# mv phpMyAdmin-3.5.1-all-languages  admin

    +Tìm file php.ini (/etc/php.ini).

    [root@centos7 ~]# vi /etc/php.ini

    Tìm dòng 1357: session.save_path = "/tmp" bỏ dấu ; và đổi thành session.save_path = "/var/lib/php/session/"  (chú ý phải có dòng này)

B16: Cấp quyền chủ sở hữu cho toàn bộ thư mục

    [root@centos7 ~]# chown-R nginx:nginx /var/lib/php/session/

B17: Khởi động lại php-fpm, nginx

    systemctl restart php-fpm

    systemctl restart nginx

B18: truy cập vào http://9.9.9.9/admin/ để tạo Database tên là anln (IP của nginx).

    +Đăng nhập vào với tài khoản đã tạo trong mysql (Username/Password: root/123456a@)

    +Tạo Database với tên anln

    + Sử dụng WinsCP và upload Web site vào /home/nginx/bkap/public_html/

B19: Vào file Connec: /usr/share/nginx/html /Connect => sửa mật khẩu và tên cơ sở dữ liệu: $ketnoi = mysql_connect("localhost","root","123456a@") và mysql_select_db("anln", $ketnoi ) Chú ý trên Hosting phải sửa cả tên Root tương ứng với tài khoản.

B20: Sửa file functions: /usr/share/nginx/html/Website/Gio_hang/functions.php

    require('/usr/share/nginx/html/Connect/Connect.php ');

B21: Kiểm tra

Chú ý: nêu muốn đổi thư mục thì phải sửa đường dẫn và phải phân quyền cho thư mục

    mkdir -p /nginx/log

    touch /nginx/log/error.log

    mkdir -p /nginx/html

    chown -R nginx:nginx /nginx   (Trao toàn bộ thư mục /home/nginx cho user và group NGINX)


3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -