Cài đặt và cấu hình HA Proxy Keepalived trong Linux

02.05.19 11:43 PM Nhận xét Bởi Anln

1. Yêu cầu chuẩn bị

Hai máy chủ Linux CentOS 7 cài đặt sẵn dịch vụ Web.

Hai máy chủ Linux CentOS 7 làm máy chủ chạy HA Proxy và Keepalived.

Một máy Windows đã cài đặt SecureCRT.

Một Switch kết nối Server Linux và PC.

2. Nội dung thực hiện

Kết nối thiết bị theo mô hình.

Đặt địa chỉ IP trên Server.

Sử dụng SecureCRT kết nối để thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

  • Cài đặt và cấu hình dịch vụ HA Proxy và Keepalived trên 2 máy CentOS 7.
  • Truy cập HA Proxy qua giao diện Web bằng VIP(địa chỉ IP ảo).
  • Tắt một máy chủ Web để kiểm tra tính sẵn sàng của máy chủ HA(máy còn lại sẽ trở thành Active).

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -