Cài đặt và cấu hình DirectAdmin để cung cấp Hosting

03.05.19 10:26 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Yêu cầu chuẩn bị

Một máy chủ Linux cài CentOS 7 có cấu hình 6GB RAM

Một máy Window 10 cài đặt SecureCRT.

Một Switch kết nói Server Linux và PC.

2. Yêu cầu nội dung

Đặt địa chỉ IP trên Server theo mô hình.

Sử dụng SecureCRT kết nối và thực hiện các nhiệm vụ cơ bản sau:

    Cài đặt và cấu hình DirectAdmin

    Tạo tài khoản quản trị 

    Tạo tài khoản cho người dùng

    Kiểm tra sau khi cấu hình

-----&-----&-----

3. Video hướng dẫn

Chia sẻ -