Cài đặt hệ điều hành Nano Server và chia sẻ File

03.05.19 12:45 AM Nhận xét Bởi Anln

I. Tổng quan

Nano Server tự hào có cài đặt nhỏ hơn 92 phần trăm so với tùy chọn cài đặt giao diện đồ họa người dùng Windows Server (GUI). Ngoài ra, những lý do thuyết phục sau có thể khiến bạn bắt đầu chạy Nano cho các lượng công việc Windows Server. 

  • Hệ điều hành Bare-metal có nghĩa là người dùng sẽ phải ít cập nhật và khởi động lại.
  • Bởi vì người dùng phải vào các vai trò máy chủ từ bên ngoài Nano, nên máy chủ sẽ có một bề mặt tấn công giảm nhiều khi so với GUI Windows Server.
  • Nano nhỏ đến mức nó có thể được chuyển dễ dàng qua các máy chủ, trung tâm dữ liệu và các trang web vật lý.
  • Nano lưu trữ các khối lượng công việc Windows Server phổ biến nhất bao gồm máy chủ Hyper-V.

Nano được thiết kế để quản lý hoàn toàn từ xa. Tuy nhiên, Nano bao gồm một giao diện quản lý cục bộ tối thiểu được gọi là "Nano Server Recovery Console" cho phép thực hiện các tác vụ cấu hình ban đầu.

II. Cài đặt Nano Server
B0. tạo Folder Nano trên ổ C
B1. coppy 3 file (Convert-WindowsImage.ps1, NanoServerImageGenerator.psd1, NanoServerImageGenerator.psm1)từ ổ DVD qua thư mục Nano 
trên ổ C hoặc bật PowerShell và chạy lệnh bên dưới để copy
copy D:\NanoServer\NanoServerImageGenerator\*.* C:\Nano
B2. Trong PowerShell chạy lệnh dưới
Set-ExecutionPolicy RemoteSigned 
và chọn Y
B3. Thêm các câu lệnh quản trị hay tạo ra nano vào trong powshell
Import-Module C:\Nano\NanoServerImageGenerator.psm1 –verbose
B4. Đăng nhập mật khẩu administrator để tạo ổ đĩa cho nano.
New-NanoServerImage -Edition Standard -MediaPath D:\ -BasePath C:\Nano -TargetPath C:\Nano\nano-01.vhdx -DeploymentType Guest -ComputerName NANO-01 -Storage -Package Microsoft-NanoServer-IIS-Package
Vào ổ C để kiểm tra ổ Hard Disk nano-01 đã được tạo ra chưa
B5. Bật Hype-V để tạo máy ảo nano
Khi tạo xong máy ảo và khởi động lên ta đổi IP máy ảo nano
Nhớ vào Inbound Firewall Rules để bật mạng bật cho phép chia sẻ file trên server nano
*File and Printer Sharing(Echo Request - ICMPv4 - IN) Tính năng cho phép ping vào máy nano
*Remote Service Management :Quản lí dịch vụ từ xa:Các bạn chọn hết để firewall không chặn các kết nối từ ngoài vào
*File and printer sharing:Để chia sẻ dữ liệu
*Windows firewall remote management:Quản trị firewall từ xa
B6. Chạy lệnh để vào quản trị nano server
Enter-PSSession -VMName Nano
Kiểm tra máy chủ nano có ping qua được máy cần chia sẻ dữ liệu hay không?
B7. Dùng lệnh để quản trị
cd /
để chuyển mod
B8. Tạo fodel Share
New-Item -Type Directory Share
dir Để kiểm tra xem đã được tạo thư mục Share chưa
B9. Chia sẻ thư mục trên cho các máy cần đến lấy dữ liệu
New-smbshare -Name Share -Path c:\Share\ -FullAccess Administrator
B10. Nếu muốn tạo thêm thư mục mới dùng lệnh.
Mkdir Data
Sang window 10 kiểm tra lại xem máy chủ nano server đã chia sẻ thư mục Share xuống chưa

II. Truy Cập Nano Server từ xa
B1. Bật Windows PowerShell trên Sever lên (Dùng bằng Winrm để làm dịch vụ trung gian kết nối)
winrm quickconfig
Chọn: y
Dịch vụ tự động chạy và cho phép truy cập từ xa.
B2. Để máy server tin tưởng máy nano(địa chỉ 66.0.0.17) trong ảo hóa Hyper V khi có máy khác remote đến máy nano
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts 66.0.0.17
Chọn: Y
B3. Đăng nhập nano server bằng lệnh dưới với điều kiện đăng nhập bằng user Administrator
Enter-PSSession -ComputerName 66.0.0.17 -Credential administrator
B4. Áp quyền cho user remote nano vào
net localgroup "Remote Management Users" administrator /add
exit
B5. Dùng Win 7,8,10 để remote vào nano
Bật Windows PowerShel trên client lên (nhớ bật Windows PowerShel bằng Quyền của Administrator)
Dùng bằng Winrm để làm dịch vụ trung gian kết nối
winrm quickconfig
Chọn y
B6. TrustedHosts 66.0.0.17 
Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts 66.0.0.17
Chọn y
B7. Đăng nhập vào nano server với diều kiện user administrator(Có thể sử dụng tài khoản khác)
Enter-PSSession -ComputerName 66.0.0.17 -Credential administrator

-----&-----&-----

III. Video hướng dẫn

Chia sẻ -