Cài đặt giả lập Firewall Fortinet

03.05.19 02:51 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Yêu cầu chuẩn bị

1 Router Cisco: c2691-adventerprisek9-mz.124-4.XC7

1 PC chạy windows 7

1 Server

1 File Fortinet

2. Nội dung thực hiện

Cấu hình kết nối các thiết bị theo sơ đồ

Cấu hình cho Router: IP cho các Interface, NAT, ACL...

Add Fortinet giả lập

Cấu hình Fortinet: cho phép các máy trong LAN truy cập Web nội bộ bên DMZ, cho phép các máy trong LAN ra ngoài Internet. 

Kiểm tra kết nối sau khi cấu hình

----&-----&-----

3. Video hướng dẫn


Chia sẻ -