Cài đặt giả lập CheckPoint CP.R77.30

03.05.19 03:45 AM Nhận xét Bởi Anln

1. Yêu cầu chuẩn bị

1 Router Cisco: c2691-adventerprisek9-mz.124-4.XC7

1 PC chạy windows 7, 1 Server chạy Windows Server 2012 hoặc 2016

1 File CheckPoint: Check_Point_R77.30. Sẽ tương ứng với các dòng: 2200, 4000, 12000, 13000, 21000 Appliances

2. Nội dung thực hiện

Cài đặt giả lập Firewall Check Point

Cấu hình IP cho các mạng WAN, LAN, DMZ

Kiểm tra sau khi cấu hình

----&-----&-----

3. Video hướng dẫn


Anln

Chia sẻ -