website

Blog được tag là website

Giới thiệu về dịch vụ WEB và cách cài đặt hệ thống Website
Dịch vụ Web là: dịch vụ liên kết trang siêu văn bản. Dùng để truyền thông tin tới người dùng một cách đa dạng và phong phú như Video, văn bản, hình ảnh… Khi dữ liệu truyền sẽ được phân mảnh thành các MTU, 1MTU = 1500 Byte
03.05.19 02:34 AM - Nhận xét

Tag