tầng transport

Blog được tag là tầng transport

Giới thiệu về tầng Transport
Để trở thành một chuyên gia phụ trách công việc quản trị mạng doanh nghiệp, việc đầu tiên chúng ta phải nắm rõ giao thức TCP/IP hoạt động như thến nào. Đặc biệt phải hiểu sâu về tầng Transport, quá trình băt tay ba bước, qua đó sẽ biết cách mở Port, mở Rule
03.05.19 12:33 AM - Nhận xét

Tag