Wan

Blog được tag là Wan

Giới thiệu về mạng máy tính
Phân loại hệ thống mạng là bài rất quan trọng dành cho các bạn mới tìm hiểu về hệ thống mạng máy tính. Để phân loại chúng ta cần dựa vào các tiêu chí: là Vị trí địa lý, chức năng, công nghệ và mô hình mạng (đây là trọng tâm của bài).
02.05.19 08:44 PM - Nhận xét

Tag