Giới thiệu về tầng ứng dụng

Blog được tag là Giới thiệu về tầng ứng dụng

Giới thiệu về tầng ứng dụng
Cung cấp giao diện chính để người dùng tương tác với chương trình ứng dụng. Thông qua các phần mềm, dịch vụ, giao thức sẽ giúp cho người dùng truy nhập các thông tin và dữ liệu trên mạng. Một số ví dụ về các ứng dụng trong tầng này bao gồm: Web, Mail, FTP, Telnet...
03.05.19 12:46 AM - Nhận xét

Tag