frame

Blog được tag là frame

 Giới thiệu về tầng Network Access
Trong giao thức TCP/IP: Tầng Network Access phụ trách nhiệm vụ chuyển đổi dữ liệu đưa xuống đường truyền và lấy dữ liệu từ đường truyền lên. Tầng Network Access trong TCP/IP bao gồm 2 tầng Physical và Data link trong mô hình OSI
02.05.19 09:19 PM - Nhận xét

Tag