địa chỉ IP

Blog được tag là địa chỉ IP

 Giới thiệu về địa chỉ IP
Trong giao thức TCP/IP thì địa chỉ IP nằm ở tầng Internet, thông qua địa chỉ IP các máy sẽ truyền từ máy người gửi tới máy người nhận một cách chính xác nhất.
03.05.19 12:38 AM - Nhận xét

Tag